k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Soukromá spravedlnost

24. 8. 2020 — k47

Tohle je per­fektní. Soc-net be­hemót fa­ce­book je plný odpadu – kon­spi­rací, dez­in­for­mací, hoaxů, fake news – & aby vy­pa­dal méně jako bažina zavedl systém kon­t­roly a ozna­čo­vání prav­di­vosti ně­kte­rých pří­spěvků za pomoci ne­zá­vis­lých fact-chec­kerů. Oka­mžitě ale začal vlastní systém ma­ni­pu­lo­vat pro fi­nanční a po­li­tické cíle.

Když někdo fa­ce­booku platí za re­klamní pro­stor, zuck na něj ne­za­klekne. Je to takhle jed­no­du­ché. To­várna na xe­no­fo­bii, kon­spi­race a po­pí­rání kli­ma­tic­kých změn, fi­nan­co­vaná dolary rop­ných mi­li­ar­dářů pragerU do­stala ze­le­nou, pro­tože na fa­ce­booku utrácí ne­za­ne­dba­telné množ­ství dolarů. Ma­ni­pu­lá­toři mají volnou ruku, pokud to dělají jako byznys & jejich pe­ně­ženka je do­ši­roka ote­vřená. Jedna pra­vi­dla platí pro pla­tící, jiná pro plebs.

Je to per­fektní z tolika důvodů. Jednak kor­po­race držící ko­mu­ni­kační kanály světa pod krkem sama určuje, jak bude pro­bí­hat ob­rov­ská část ve­řejné debaty a ne­transpa­rentně roz­ho­duje o pra­vi­dlech, která by měla vzni­kat de­mo­kra­ticky. A když ji vidíme pod ruce, je jasně vidět o co jde – PR, které jim moc ne­po­leze do peněz. Zuck zpri­va­ti­zo­val spra­ve­dl­nost a hned do ní za­bu­do­val ko­rupci.

Někdo (zdra­víme li­ber­ta­ri­ány) bude na­mí­tat, že to tak je správně, pro­tože fb je sou­kromá firma a ta musí ma­xi­ma­li­zo­vat zisk, těm gra­tu­luji, do­stali se na mo­rálně tenký led ob­ha­jo­vání au­to­ri­tář­ské struk­tury moci, pro­tože není volená a po­de­pření vlast­nic­kými právy je pro ně ab­so­lutní, a sha­zo­vání de­mo­kra­tic­kých in­sti­tucí a mož­nosti jejich dal­šího roz­ší­ření z módu vlast­níci si roz­hod­nou na lidé, kte­rých se to týká, roz­hod­nou. (Při­zná­vám, tenhle od­sta­vec není moc dobrý ve vy­svět­lo­vání, mějte sli­to­vání.)

Navíc mi přijde, že to po­slouží jako vhled do re­a­lity na­iv­ních an­ka­pov­ských vizí, kdy stát za­nikne a role všech jeho in­sti­tucí pře­be­rou sou­kromé spo­leč­nosti. Role jako soudy. Do­vo­lil bych si tip­nout, že sou­kromá jus­tice pro­vo­zo­vaná pro zisk by vy­pa­dala velice po­dobně: Obecná pra­vi­dla, která znějí ne­ut­rálně a blyští se uni­ver­za­lis­tic­kým étosem, ale jak za­sed­nete do soudní síně, v ruce vám při­stane ceník, kolik musíte vy­ta­sit, aby se soudce díval jinam.

Ve slušné spo­leč­nosti se tomu říká ko­rupce, pro fa­ce­book je to ino­vace.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz