k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Zrcadlo pro bezzrcadlovky

18. 3. 2020 — k47

Nej­lepší cena je, jak všichni víme, za­darmo. Tohoto moudra se snažím držet, jak to jen jde a proto jsou všechny moje fo­to­gra­fické se­re­pe­tičky po­ně­kud ghetto. Druhým nej­draž­ším před­mě­tem je re­dukce z A-mountu na E-mount. Tu jsem koupil, abych mohl po­u­ží­vat staré po­u­žité (a tak te­o­re­ticky levné) ob­jek­tivy, které se objeví na trhu potom, co lidé en masse pře­jdou z A na E. Taková byla aspoň teorie. Teď s ním z 99% po­u­ží­vám jen cti­hodný beer­can a nic víc, ale to je ve­d­lejší.

Srdcem tomto adap­téru (celým jménem LA-EA4) je po­lo­pro­pustné zr­ca­dlo. Mi­nolta, kterou pak kou­pila Sony, se totiž ve své ne­ko­nečné moud­rosti roz­hodla opus­tit tech­no­lo­gii nor­mál­ního lé­ta­jí­cího zr­ca­dla v zr­ca­dlov­kách a přešla na po­lo­pro­pustné zr­ca­dlo, které se nehne z místa a spo­lyká 1/3 EV světla. Sony pak, jakoby se ne­chu­me­lilo, tohle zr­ca­dlo vle­pila do adap­téru, aby pře­kle­nula pře­chodné období mezi dvěma sys­témy.

To všechno je fajn, jen to zr­cátko je tak strašně tenké a křehké, až to bolí. Stačí na něj sáh­nout a roz­padne se. Na­štěstí se mi ho dařilo udržet celé roky netknuté. Až doteď. Ne­dávno jsem ze stolu vzal beer­can s na­sa­ze­ným adap­té­rem (bez ja­kých­koli krytek po­cho­pi­telně) a prstem jsem asi na jednu setinu vte­řiny lehce sáhl na sla­boučké zr­cátko, na kterém zůstal otisk prstu a hlu­boká rýha po nehtu. FML. Z jakého ma­te­ri­álu to může jen být, když je to tak vetché?

Zkusil jsem, jestli to je na fot­kách vidět a bylo, jako roz­pitá oblast na pravé straně snímku. Hm, druhá nej­dražší kom­po­nenta šla na­jed­nou k šípku. Ná­hradní zr­cátko se dá ob­jed­nat, to jo, ale jednak stojí tvrdé €€€ & pak si nejsem jistý, jak rychle by se ke mně do­stalo vzhle­dem k té si­tu­aci kolem ce­lo­státní ka­ran­tény a cel­ko­vého zpo­ma­lení spo­leč­nosti.

Adapt, adopt and im­prove je motto ku­la­tého stolu. Na in­ter­ne­tech se dá najít návod, jak adap­tér ro­ze­brat, zr­cátko vy­pros­tit & vy­mě­nit. To bylo super, ale všechno ostatní ne­vy­pa­dalo nijak dobře: ten otisk prstu + pro­máčk­nutá díra. Začaly pro­blémy: Jak skvrnu od­stra­nit & ne­zni­čit to mi­zerné zr­cátko. Bylo zcela jasné, že ja­ký­koli me­cha­nický kon­takt je od­sou­zen k ne­zdaru. Sta­čilo se plochy skla do­tknout va­to­vým tam­pón­kem a začalo zpívat. Tak na­pjaté a tak tenké. Navíc bylo třeba, aby ne­zů­staly ja­ké­koli stopy, které by blo­ko­valy op­tic­kou cestu. Zkusil jsem pár čis­tičů, ale na­ko­nec to per­fektně vy­ře­šil benzín. V kre­denci jsem našel lah­vičku, která pa­ma­to­vala víc než jeden minulý režim, sta­čilo z ní trochu kápnou, pak to splách­nout, aby nic ne­zů­stalo na po­vrchu zr­cátka a od­fouk­nout pár po­sled­ních kapek, aby ne­za­ne­chaly žádné stopy. Pár ne­čis­tot a usa­ze­nin přesto zů­stalo, stejně jako ta pro­máčk­nutá díra (i když mi přišlo, že proud vody smý­va­jící špínu to trochu vy­máčk­nul na­zpá­tek). Po vy­čiš­tění a slo­žení jsem to zkusil a vypadá, že to stále fun­guje, fotí, ostří to & ne­vi­dím nikde oči­vidné vady. Ab­so­lutní kva­lita se asi o něco sníží, zů­sta­nou drobné ne­ostrosti v ur­či­tých mís­tech snímku možná vi­di­telné v ur­či­tých si­tu­a­cích, ale za mě dobré. Po­u­ží­vám to hlavně na beer­can a ten stojí za prd tak jako tak.


+1: Mi­mo­cho­dem, takhle vy­pa­dala prav­dě­po­dobně první di­gi­tální zr­ca­dlovka světa právě od Mi­nolty.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz