k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Co si o koronaviru myslí 4chan

6. 3. 2020 — k47 (♪)

Vždy, když se do­sta­nete do si­tu­ace, že se za­čnete ptát, co si o dané věci myslí 4chan—a je ví­ce­méně jedno, o co jde—měli byste pře­hod­no­tit své ži­votní pri­o­rity & cestu, která vás do toho oka­mžiku do­vedla. Názor 4chanu je jednak zcela ire­le­vantní a druhak od doby, co místní weeby pře­vál­co­vala armáda alt-right na­hněd­lých košil, celkem před­ví­da­telný.

Já ale stále ar­chi­vuji ver­bální pro­dukci téhle žumpy in­ter­netu. Pravda, část dat jsem nej­spíš ztra­til na kra­chu­jí­cích dis­cích nebo omy­lech s rm, ale pro­jekt stále běží & archiv bobtná. Na­chá­zím se tak v uni­kátní pozici, kdy si můžu snadno ověřit, co si 4chan myslí o ko­ro­na­viru. Tak proč to ne­u­dě­lat?

Pro tuhle ope­raci jsem použil jen to, co mi sedělo na disku no­te­booku – po­sled­ních ±350 mi­li­onů postů. Z nich jsem vy­fil­tro­val ty nej­větší boardy (/a/, /b/, /co/, /fit/, /int/, /mu/, /pol/, /r9k/, /sp/, /tg/, /trash/, /tv/, /vg/ & /v/) a na nich se pak snažil de­te­ko­vat trendy. To samo o sobě není nijak slo­žité. Chí-kvarát vy­počte, jaké ter­míny jsou v daném týdnu po­u­ží­vány čas­těji než ve všech ostat­ních týd­nech. Jde o něco málo so­fis­ti­ko­va­nější pří­stup než přímý poměr oče­ká­va­ného množ­ství ku na­mě­ře­nému, ale ne o moc, ne­snaží se po­ro­zu­mět vý­znamu textu, nic ta­ko­vého. Chí-kvadrát mám z dávné před­nášky za­měst­nance twit­teru, kde vy­svět­lo­val, že zhruba tímhle způ­so­bem ur­čo­vali trendy. Takže na tom asi něco bude.

Ok, takže touhle me­to­dou jsem našel 30 nej­více dis­ku­to­va­ných slov v každém týdnu od za­čátku roku. Tady máte vý­sledky dvou nej­vět­ších boardů /b/ a /pol/ (ostatní jsou na sa­mo­statné stránce).

/b/

2. 1.iran war iraq ira­nian fires em­bassy draft ww3 co­ve­nant ira­ni­ans terro­rist us lia aus­tra­lia draf­ted troops wars trump usa israel drone mi­li­tary cli­mate strike irans
9. 1.iran ich du ist nicht das und gg er auch det aber der eu­nu­chs nur send oder qing eunuch schon ein å zu mit palace
16. 1.send kelly yew in­do­ne­sian in­do­ne­sia sa yang papua george imig bernie ebil im­pe­a­ched knot sunni pula coom ron­lans bakery 210 chat papuan doll dro­pout jamal
23. 1.kobe gg virus corly corona send he­li­copter co­ro­na­vi­rus flu mr bryant china bernie trade teens lane sars sosu wuhan chi­nese ist und in­fec­ted aber das
30. 1.erio corly sono tip desu virus corona send smit­ten lib­tard ve­ne­ra­tes de­li­ghts ido­li­zes wor­ships adores wit­nesses im­pe­a­chment tip­ping co­ro­na­vi­rus trump bernie kys answer de­si­res trial
6. 2.bernie tip trump dclxvi schi­zo­phre­nic vote send pre­si­dent im­pe­a­ched syn­drome wage tip­ping fragile 1913 im­pe­a­chment pine acquit­ted co­ro­na­vi­rus psy­cho­sis tips senate johnathon mi­ni­mum usa nsa
13. 2.bernie san­ders send va­len­ti­nes taxes he­al­thcare blo­om­berg briefs vote woo tip tax boxer pay trump corona tip­ping tra­ding boxers limits voting bbc lo­o­king uncut ber­nies
20. 2.bernie san­ders tax send blo­om­berg he­al­thcare vote lo­o­king taxes wage kik corona tip dan trade mi­ni­mum tra­ding clem ber­nies flat money pay voting so­ci­a­list bil­li­o­naires
27. 2.bernie virus corona co­ro­na­vi­rus send biden dan san­ders vote kik flu blo­om­berg greta mi­randa voting bob green he­al­thcare limits on­ly­fans jen­nette lo­o­king trade blue red
5. 3.flu virus bernie biden cases san­ders secret 19 massage vote hiv bump party deaths joe anna cell cells at­tacks will in­for­mation host symptoms de­mo­cra­tic health

/pol/

2. 1.iran war israel iraq ira­nian ira­ni­ans us em­bassy so­lei­mani trump mi­li­tary attack ame­rica fires east iraqi middle troops ame­ri­cans mis­si­les ame­ri­can wars plane irans draft
9. 1.iran plane ira­nian harry bernie mis­sile ira­ni­ans royal destiny so­lei­mani mis­si­les fires vi­r­gi­nia ho­me­less meghan ai­r­li­ner ca­na­di­ans ri­chmond tehran queen iraq royals cli­mate bo­o­ga­loo prince
16. 1.vi­r­gi­nia rally guns gun 2a pro­test ri­chmond va bo­o­ga­loo antifa bernie ca­pi­tol rights northam feds go­ver­nor armed laws cage optics amen­d­ment vi­r­gi­ni­ans virus boog mcafee
23. 1.virus corona china in­fec­ted chi­nese wuhan flu co­ro­na­vi­rus chinks chan cases bat sars masks chink hospi­tal mask qua­ran­tine pan­de­mic symptoms spread di­se­ase con­fir­med bats dead
30. 1.virus corona china in­fec­ted bernie flu co­ro­na­vi­rus wuhan chi­nese cases ccp chinks num­bers iowa masks chan in­fection symptoms con­fir­med chink deaths pne­u­mo­nia sars hospi­tal mask
6. 2.virus bernie corona flu china in­fec­ted co­ro­na­vi­rus wuhan ccp cases pete san­ders qua­ran­tine chi­nese iowa num­bers pne­u­mo­nia deaths dnc chan no­thin­gbur­ger bi­owea­pon symptoms masks weeks
13. 2.virus bernie corona blo­om­berg flu in­fec­ted co­ro­na­vi­rus cases china wuhan ccp qua­ran­tine deaths chan no­thin­gbur­ger mike num­bers in­fection weeks hubei gary jf pan­de­mic cdc he­al­thcare
20. 2.bernie corona virus in­fec­ted co­ro­na­vi­rus cases flu blo­om­berg san­ders italy qua­ran­tine pan­de­mic he­al­thcare china chan wuhan ber­nies masks weeks korea panic rice covid deaths stock
27. 2.virus corona flu bernie co­ro­na­vi­rus in­fec­ted turkey cases biden greece panic masks pan­de­mic tur­kish weeks turks qua­ran­tine china stock italy die mask prep covid er­do­gan
5. 3.biden bernie corona virus co­ro­na­vi­rus schu­mer flu in­fec­ted bike cases sars joe beer pan­de­mic italy soap supreme blacks masks lanes jus­ti­ces covid vi­ta­min greece in­fection

Od chvíle kdy se ko­ro­na­vi­rus ob­je­vil v Číně, /pol/ ne­mluví o ničem jiném než o něm a pre­zi­dent­ských vol­bách ve Spo­je­ných Stá­tech. Na­proti tomu /b/ je blíže ostat­ním bo­ar­dům – virus ne­vy­těs­nil všechny ostatní témata, vzbu­dil ohlas na za­čátku pan­de­mie, když přišly první zprávy z Číny a pak utichl. Do dis­kurzu se ve velkém vrátil ve chvíli, kdy se začal šířit v USA odkud po­chází vět­šina ná­vštěv­níků 4chanu.

Pokud se chcete po­dí­vat na další trendy, dal jsem je na sa­mo­stat­nou stránku, kterou (možná) v bu­douc­nosti ak­tu­a­li­zuji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz