k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

A co třeba třetí světovou?

8. 1. 2020 — k47 (♪)

Čas od času si při­po­menu příběh Threads, prav­dě­po­dobně nejdě­si­věj­šího filmu o ná­sled­cích ja­derné války vůbec, a po­rov­nám ho, jak sedí na re­a­litu.

Threads1 so­vět­ský svaz pod­nikne invazi do Íránu. USA varují, že pošlou vlastní vojsko, pokud invaze nebude od­vo­lána. Sověti va­ro­vání ig­no­rují a USA posílá vý­sad­káře. Jsou na­le­zeny trosku ame­rické po­norky, zjevně po­to­pené sověty. Ame­rický pre­zi­dent od­soudí útok a varuje, že so­vět­ské velení ris­kuje es­ka­laci kon­fliktu až do ja­derné války. Poz­ději vydá ul­ti­má­tum, vo­la­jící po spo­leč­ném od­su­nutí obou vojsk z Íránu. Sověti ho ig­no­rují a USA za­ú­točí na So­vět­skou zá­kladnu bom­bar­déry B-52. SSSR od­vrátí útok za pomoci pro­ti­vzdušné střely s ja­der­nou hla­vicí. USA pro­vede od­vetný útok malou ja­der­nou hla­vicí na so­vět­skou zá­kladnu a kon­flikt na čas utichne. Po nějaké době je po­to­pena ame­rická le­ta­dlová loď, USA začnou s blo­ká­dou Kuby. Pak na­jed­nou so­vět­ský svaz za­ú­točí na tak­tické cíle v Bri­tá­nii a USA, ti vypálí od­vet­nou salvu a SSSR pro­vede útok plnou silou na stra­te­gické cíle. Pak začnou dekády lidské mi­zé­rie.

Jak jsme daleko v tomto scé­náři? Zatím moc ne. Trump ve své ne­ko­nečné moud­rosti dlouho a vy­tr­vale es­ka­luje „kon­flikt s Íránem“ :[i]. Zatím je to jen pár raket sem a tam jako odvetu za odvetu za odvetu, žádné po­to­pené po­norky. Aspoň jedna země sedí, ale chybí druhá ja­derná velmoc. Írán se pře­stal řídit zá­vaz­kem ne­vy­ví­jet ja­derné zbraně, ale žádná vlastní nemá. Rusko je jeho stra­te­gický spo­je­nec, takže možná, nevím ale, jak dobré je jejich přá­tel­ství. Ne­po­chy­buju, že pokud by USA na­po­cho­do­vala do Íránu, Putin by od rána do večera nad­řa­zeně po­u­čo­val: „Fuj, tohle se nedělá im­pe­ri­a­listi.“ Nejsem od­bor­ník na me­zi­ná­rodní po­li­tiku ani blízký východ (teda, nejsem od­bor­ník na nic, jak se můžete pře­svěd­čit na strán­kách tohoto je­di­neč­ného webu, do­konce ani na sle­do­vání po­vrch­ních po­dob­ností mezi filmem a re­a­li­tou). Možná můžeme doufat v ob­rá­cené Threads – Trump jako aro­gantní pi­to­mec s kr­va­vou erekcí nařídí první útok a krá­lov­ství za u Uralem se nic moc ne­snaží de­eska­lo­vat. Můžeme jen doufat.


  1. Děj filmu jsem vy­cu­cal odsud. To musí stačit, pro­tože na Threads se ani ná­ho­dou nebudu znovu dívat dob­ro­volně.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz