k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zásadní životní pravdy 2

22. 11. 2019 — k47

Chodí mezi námi a vy­pa­dají jako jedni z nás, ale nejsou. Od po­hledu je ne­ro­ze­znáte od běž­ných lidí, i když se k nim mají asi jako od­lišný ži­vo­čišný druh. Když jed­noho z nich ob­je­víte, vždy si hlí­dejte, kde se právě na­chází, může vás za­táh­nout do velice nudné kon­ver­zace z níž není úniku.

Řeč je o spe­ci­ální krustě po­pu­lace, jejíž čle­nové mají ten­denci pro­ná­šet vágní ne­pod­lo­žené Zá­sadní Ži­votní Pravdy a zá­ro­veň jsou jediní, kdo pro­hla­šují, o jak hlu­boké a zá­sadní myš­lenky jde. Nikdo jiný jim ne­po­skytne va­li­daci & tak sami začnou vy­svět­lo­vat jak hlu­boké a zá­sadní pravdy právě roz­louskli.

Nejde o vaše běžné li­ber­ta­ri­ány, u kte­rých víte na­prosto přesně, co vám chtějí říct, jakmile ote­vřou ústa a ujis­títe, že dobře znáte jejich poli-ekon pře­svěd­čení. (Všechno je snadné, když máte velice jed­no­du­chá pra­vi­dla, podle nichž ná­silně re­du­ku­jete kom­ple­xitu světa a když jde do tuhého, za­čnete si pod fousy mumlat „volný trh, volný trh.“1 ) Tohle je docela jiný ma­te­riál, jehož be­nigní pro­to­plazmické formy můžete spat­řit všude možně. Cliff Click, když ho po­slou­cháte velice po­zorně, má ten­denci vy­chva­lo­vat vlastní dílo jako něco vý­ji­meč­ného. V jeho pří­padě to ani tak nevadí, pro­tože on je (mimo jiné) autor JVM JITu a má na kontě počiny, které přímo nebo ne­přímo po­u­žije sto mi­li­onů lidí každý den tři­krát před sní­daní.

Je to jen slabý odvar ko­nečné fáze. Když se do ni někdo do­stane, začne od boku stří­let ne­vy­žá­daná Zá­sadní Ži­votní Pravdy po­divně pompéz­ním ja­zy­kem, kde se často opa­kují vlastní zá­jmena. Nej­čas­tější je forma ma­tou­cího tvr­zení, které skoro zní jako něco in­te­li­gent­ního, po kterém ná­sle­dují ko­men­táře de­tailně vy­svět­lu­jící o jak dů­le­žitý po­zna­tek jde a proč je tak hlu­boký a zá­sadní. Když to ne­u­dělá nikdo jiný, musí se po­chvá­lit sami.

Za­mo­tat někomu hlavu a znít dů­le­žitě a eru­do­vaně, není zas tak těžké. Stačí pronést něco zá­měrně vág­ního, ne­u­r­či­tého a ma­tou­cího nebo hojně po­u­ží­vat od­borné ter­míny a velká slova a pak to za­vr­šit da­le­ko­sáh­lými závěry pro celý svět a fun­go­vání spo­leč­nosti. V hlavě po­slu­chačů se může slovní salát na­jed­nou stát pro­ni­ka­vým vhle­dem. Když mu ne­ro­zu­mějí, musí to přece zna­me­nat, že jde o in­te­lek­tu­ální klenot, jehož roz­kó­do­vání je vy­hra­zeno jen těm nej­bys­t­řej­ším, a ne fakt, že sdě­lení ne­ob­sa­huje nic, čemu by se dalo po­ro­zu­mět a oni jen pro­mar­nili čas. Může v tom být před­po­klad dob­rých záměrů, kdy op­ti­mis­ticky čekáme, že ostatní jed­nají v dobré víře a když někdo od boku střílí moudra a od­borný žargon, před­po­klá­dáme, že mu bude ro­zu­mět a ne že jde o šar­la­tána, který si vy­půj­čil hip slov­ník a snaží se prodat svojí de­ma­go­gii, dů­le­ži­tost nebo knihu. (Říkal tady někdo Deepak Chopra? Ne? Asi vítr.)

Horší než idiot je už jen uži­tečný idiot nebo idiot, který uvěřil vlastní bri­lanci.


Jsem si plně vědomý ironie, že tenhle článek neguje sám sebe, pro­tože jde o formu Zá­sadní Ži­votní Pravdy pro­hla­šu­jící, jak fun­guje svět a jak fun­gují mozky dru­hých. Berte to jako sérii di­vo­kých spe­ku­lací, která staví na cho­vání ně­ko­lika spe­ci­ál­ních exem­plářů, na něž jsem ve vodách in­ter­netu na­ra­zil + hlavní rozdíl je v tom, že ne­tvr­dím, že je to bůh ví jak ge­ni­ální výplod, ale napůl zfor­mo­vaná myš­lenka, kterou musím sepsat, pro­tože na k47čku něco píšu každý den.


  1. Za tuto ka­ri­ka­turu li­ber­ta­ri­ánů se omlou­vám, ale ně­kteří moji ka­ma­rádi jsou jedni z nich.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz