k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Z důvodů rekonstrukce zavřeno

4. 7. 2019 — k47 (♪)

Jak jste si jistě všimli, v po­sled­ních dnech se ak­tu­a­li­zace vleč­kou a na­bí­rají větší a větší zpož­dění. Mám pro to důvod, není to jen mojí le­ností. Tedy asi takhle: Lenost v tom hraje ne­ma­lou roli, ale má to také tech­nický důvod. Pro­vá­dím určité změny pod ka­po­tou as­cii­blogu, který ge­ne­ruje k47čku (a ně­ko­lik dal­ších webů). Nejde o nic zá­sad­ního, pořád to bude vy­pa­dat více méně stejně, jen do­chází k uhla­zení vnitř­ností a ně­ko­lika oš­k­li­vých uzlů, které mi vždy vadily. Fun­go­valo to, ale trpěl můj cit pro ne­kryp­tický kód.

Pěkná byla kaskáda, kdy jsem zjed­no­du­šil jednu věc a oka­mžitě bylo jasné, že se tím ote­vřely pří­le­ži­tosti k dal­šímu zjed­no­du­šo­vání a ty od­blo­ko­valy další pří­le­ži­tosti. Sta­čilo si k pro­gramu stoup­nout z té správné strany a pro­blémy se vy­pa­řily.

A to byl důvod opoz­děné ak­ti­vity. Skoro nikdy jsem v rukách neměl plně funkční as­cii­blog ge­ne­rá­tor, chy­bělo v něm něco a věděl jsem, že stačí opra­vit tuhle jednu věc a pak můžu něco napsat a vy­ge­ne­ro­vat novou verzi webu. Ale nikdy nešlo jen o jednu věc a tak se psaní od­klá­dalo hlu­boko do noci na úkor pro­gra­mo­vání.

Pak, aby se ne­řeklo a abych udržel tempo jeden post každý den (který drží již 2 roky, 5 měsíců a 1 den), na­rychlo vy­stře­lím něco jako co právě čtete a zase se vrátím k pro­gra­mo­vací chi­rur­gii dokud za oknem ne­zač­nou zpívat ptáci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz