k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Záhadná světla nad údolím Hessdalen & parazitické algoritmy youtube

2. 2. 2019 — k47

Říká se, že nej­e­fek­tiv­nější lež je ta oba­lená prav­dou. Když vět­ši­nou dů­vě­ry­hodný zdroj pod­strčí klam, ten působí o tolik uvě­ři­tel­něji. Ste­phen Fry může říct na­prosto cokoli a my mu budeme věřit. Je to přece Ste­phen Fry, proč by ne­mlu­vil pravdu?

Stejně fun­guje you­tube, nebo mi aspoň při­padá, že se jeho al­go­ritmy ze všech sil snaží tak fun­go­vat.

Jeden pří­klad za všechny: Chtěl jsem najít video zá­had­ných Hessda­len­ských světel. V tom nebyl pro­blém. Ale jakmile jsem klikl, pravý slou­pec s do­po­ru­če­ními se pro­mě­nil v rejstřík kon­spi­rač­ních teorií a vše­o­bec­ného po­ma­tení.

Jedno z videí vy­ční­valo na ostatní: PRAVDA O PY­RA­MI­DÁCH (nebo tak nějak & an­g­licky). Kdo klikne, ocitne se v pa­ra­lelní re­a­litě vy­sta­věné ar­má­dami po­ma­tenců, kteří za vším vidí něco ne­ka­lého. Však to znáte: Vědci se snaží něco za­ta­jit; JAQ „Vážně si mys­líte, že egyp­ťané sta­věly py­ra­midy jako hrobky?“; po­chybná fyzika (ma­te­riál py­ra­mid je ne­u­vě­ři­telně vodivý, vody Nilu vzlí­naly po hlad­kém po­vrchu py­ra­mid & vy­tvá­řely tak ob­rov­ské vib­race); byl zmíněn Nikola Tesla (jak jinak), ba­by­lon­ská ba­te­rie, Den­der­ská lampa, Ankh jako zná­zor­nění žá­rovky. Všechno tohle ší­len­ství jen proto, aby mohli dojít k závěru, že py­ra­midy byly za­ří­ze­ními pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­kaci. Čtete správně: Hro­mada kvádrů je ve sku­teč­nosti nej­větší wifi anténa his­to­rie.

Zá­keřné bylo, že video po­chá­zelo z kanálu, který zve­řej­ňo­val celkem prav­divá videa, občas pře­hnaně skan­dální, ale vět­šina faktů v nich seděla. Jen čas od času zve­řej­nili kus pr­votříd­ních krav­ských ex­kre­mentů, který na pozadí pravdy získal ur­či­tou kre­di­bi­litu.

Nejde o jediný případ, you­tube to dělá ne­u­stále. Nejsem při­hlá­šený, pro­hlí­žím vždy v pri­vát­ním okně & tak by nemělo jít o na­ka­žený profil1 , který se naučil, že někdy na tyhle bl­bosti kliknu, jen abych se pře­svěd­čil, jaká hrůza to je, přesto se to opa­kuje s že­lez­nou pra­vi­del­ností. Pro video z PBS Space Time je pravý slou­pec z po­lo­viny plný odkazů, které jsou nejen ne­e­du­ka­tivní, ne­skrý­vaně ne­vě­decké, ale přímo lživé vý­plody po­blouz­ně­ných hlav ztřeš­těnců. A you­tube je al­go­rit­micky pro­pa­guje.

Jak jinak byste se do­zvě­děli, že frek­vence 417 Hz od­straní všechnu ne­ga­tivní ener­gii (jde kla­sické pseudo-vě­decké vý­mysly o tom, že spe­ci­fické zvuky mají ma­gické účinky) a další po­dobný odpad. google najal nej­lepší mozky naší ge­ne­race, aby vy­ře­šily otázku, jak na­lá­kat diváky na nej­horší možné in­te­lek­tu­ální jedy a zvýšit tržby z re­klamy ne­hledě na ná­sledky. Zas a znovu se uka­zuje, že kon­tro­verze je při­taž­li­vější, uměle in­te­li­gentní do­po­ru­čo­vací al­go­rit­mus za­chy­til tyto sig­nály a začal pre­fe­renčně tlačit sen­zační, kon­tro­verzní a kon­spi­ra­tivní obsah.

Dá se před­po­klá­dat, že ho nikdo takto ex­pli­citně ne­na­pro­gra­mo­val a šlo jen o au­to­ma­ti­zo­va­nou snahu ma­xi­ma­li­zo­vat výnosy za každou cenu – au­to­ma­ti­zo­va­nou ve dvou vý­zna­mech: Jednak se AI al­go­ritmy na­u­čily zne­u­ží­vat všechny naše sla­bosti a druhak to byl cíl spo­leč­nosti you­tube – zkusí všechno, co jim projde, v honbě za ma­xi­ma­li­zací pro­fitu (hmmm).

Na twit­teru jsem se stal svěd­kem, jak pár █████ pro­hla­šo­valo, že AI nemůže být ra­sis­tická (četli něco o dů­sled­cích AI a vší silou se to sna­žili ne­po­cho­pit a být roz­hoř­čeni). Pravda, nikdo si nesedl k po­čí­tači a neřekl si: Dneska vy­cvi­čím ra­sis­tic­kou AI. Jen byla tré­no­vána na datech, do kte­rých byly vtě­leny naše před­sudky a nej­horší vlast­nosti a proto je má i vý­sledný pro­gram (hmmm). Nejen to, ale i pod­vodycílené snahy o ma­ni­pu­laci se pro­mítli do di­gi­tál­ního cho­vání pro­gramu. Taková AI je jen pro­jekce naší mi­nu­losti včetně toho nej­hor­šího do al­go­rit­mické bu­douc­nosti, o které jen s ig­no­rancí hi-tech prů­myslu vlastní můžeme pro­hla­šo­vat, že jde o tech­no­lo­gii ne­ut­rální, spra­ved­li­vou a uni­kátně po­zi­tivní.

Hla­vouni you­tube ne­dávno ohlá­sili, že jejich mon­strum pře­stane do­po­ru­čo­vat kon­spi­rační videa. To je nej­spíš po­zi­tivní zpráva (jistě hnaná snahou získat po­zi­tivní body v PR), ale má jeden za­jí­mavý dů­sle­dek: Firma ztratí kartu ne­utra­lity. Nemůže tvrdit, že jde jen o plat­formu, která fun­guje jako zr­ca­dlo svého pu­b­lika – teď pro­vádí cílené re­dakční zásahy, co bude pro­pa­go­vat a co nechá jen žít. Ne­po­chy­buji, že se to děje už teď, ale stále bychom neměli za­po­mí­nat, že you­tube je firma, která po­cho­duje podle vlast­ního rytmu a ten se může roz­chá­zet s tím, co chceme my jako občané světa. My můžeme chtít svo­bodné volby a de­mo­kra­cii, you­tube chce zvýšit příjmy z re­klamy a mezi těmito dvěma záměry, nemusí být příliš velký pře­kryv.


  1. To není úplně pravda. Profil přečká i když vy­hla­dím co­o­kies a smažu všechna data, která pro­hlí­žeč ucho­vává. Al­go­ritmy you­tube oči­vidně pra­cují s kom­bi­nací IP adresa & pro­hlí­žeč. Otázka zní, co by se stalo, kdy­bych od ISP dostal IP adresu, která pa­t­řila někomu, kdo dříve po­u­ží­val stejný pro­hlí­žeč. Dostal bych jeho do­po­ru­čení?
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz