k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Za zrcadlem

27. 4. 2019 — k47 (♪)

Co se skrývá za zr­ca­dlem? Nějaké dráty a in­dustri­ální kon­t­ro­léry Si­e­mensu, oči­vidně.

Když jsem ve vlaku pro­vá­děl ob­vyklé úhybné ma­né­vry ve snaze se vy­va­ro­vat kon­taktu s prů­vodčí a ná­sled­nému pla­cení za lístek, byl jsem do­slova za­tla­čen zády ke zdi a musel jsem se stáh­nout na záchod a se za­ta­je­ným dechem po­slou­chat, kdy se ztratí kroky prů­vodčí, která po chod­bách vlaku ma­ší­ro­vala jako os­t­raha kon­cen­t­ráku. Přesně v té na­pjaté chvíli mi těsně za hlavou něco za­vr­zalo – pomalu, dlouze, sa­mo­libě, jako když někdo s úškleb­kem na tváři na­ta­huje ko­hou­tek starého re­vol­veru.

Bylo to jen zr­ca­dlo, po­cho­pi­telně, ale mělo per­fektní na­ča­so­vání. A jak se ne­za­jiš­těné samo ote­vřelo, uká­zalo skrytý kout plný ob­rov­ské změti drátů a a prů­mys­lo­vých kon­t­ro­lérů, vý­kon­nější než po­čí­tač, jenž dostal člo­věka na měsíc, ale který tady kon­t­ro­luje tep­lotu vody a dáv­ko­vání mýdla.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz