k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Jak číst Wikipedii

14. 5. 2019 — k47

Wi­ki­pe­die je ne­po­stra­da­telný zdroj in­for­mací a čte­náři k47čky to dobře vědí. Jde o tak fan­tas­tický pro­jekt, že kdyby ne­e­xis­to­val, lidem by sa­motná myš­lenka volně do­stupné en­cy­klo­pe­die psané běžnou po­pu­lací přišla zcela bi­zarní a ne­re­álná. Přesto nebo právě proto není ne­o­mylná a i přes snahy mo­de­rá­torů ob­sa­huje chyby nebo úmy­slné mysti­fi­kace. Proto jsem vy­vi­nul jed­no­du­chou metodu, jak určit vě­ro­hod­nost pre­zen­to­va­ných tvr­zení.

ex­pe­ri­en­ced epi­so­des of war­ming,[4]

Má to citaci, tak to bude nej­spíš v po­řádku. Nebudu číst ci­to­vaný zdroj, po­cho­pi­telně, na to nemám dost času, ale jen myš­lenka jeho exis­tence mě plní dů­vě­rou.

This idea was later aban­do­ned.[ci­tation needed]

Tvr­zení nemá citaci, je třeba si dávat pozor. Někdy věty bez citací pře­ska­kuji, aby se mi vůbec ne­mohly dostat do mozku a ne­mohly se poz­ději změnit v ne­vy­vra­ti­telné fakty. O něco horší, je když tvr­zení nemá ani citaci ani značku, že citace chybí. To může zna­me­nat, že text někdo vy­stře­lil z paměti a nikdo zod­po­vědný ho zatím ne­pro­šel a neřekl si „Počkat, odkud jsou tyhle žvásty?“

born De­cem­ber 17, 1977[1][not in ci­tation given]

Tohle může uka­zo­vat na to, že někdo zá­měrně po­skytl fa­leš­nou citaci a ve snaze čte­náře, kteří se řídí prvním mým pra­vi­dlem, ošálit. Na­štěstí to zod­po­vědný editor za­chy­til.

Ac­cor­ding to Freud

Ja­ké­koli tvr­zení podle Freuda můžeme oka­mžitě za­po­me­nout, pro­tože bez vý­jimky jde o ne­smysly. Jediný důvod číst cokoli „Ac­cor­ding to Freud“, je když se chcete po­ba­vit tím, jaké šílené nápady se zro­dily v jeho ko­ka­i­nem na­sák­lém mozku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz