k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy

31. 1. 2019 — k47

Jednou za ně­ko­lik měsíců pra­vi­delně čistím his­to­rii v pro­hlí­že­čích. Na­hro­madí se mi tam ne­u­vě­ři­telné množ­ství smetí, které mi pak fi­re­fox ochotně na­po­vídá při psaní do ad­res­ního řádku. Nic z toho nechci. Byl důvod, proč jsou všechny ty odkazy v his­to­rii. Proto všechno smažu a začnu s čistým štítem.

Jako ob­vykle se uká­zalo, že jsem strá­vil ohromné množ­ství času na wi­ki­pe­dii, víc než by bylo zdrávo, tisíce strá­nek za po­sled­ních X měsíců. Tady jsou ně­které z nich, ty za­jí­mavé, na které jsem na­ra­zil při letmém pro­hléd­nutí vpravdě ky­klop­ského se­znamu. Jde tak svým způ­so­bem o po­kra­čo­vání se­znamu po­divné wi­ki­pe­die.

Dál už jen te­le­gra­ficky:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz