k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Silný jako šest žárovek nebo půlka koně

30. 8. 2019 — k47

Už ně­ja­kou dobu pře­mýš­lím, jaký výkon dokážu podat na kole. Když říkám výkon, myslím tím fy­zi­kální SI ve­li­činu vy­já­d­ře­nou ve wat­tech. Jde o uži­teč­nou me­t­riku, o tom žádná, pro­blém je jen v tom, že ne­dis­po­nuji žád­nými spe­ci­a­li­zo­va­nými pro­středky měření a do­konce ani těmi méně spe­ci­a­li­zo­va­nými, ale o tom za chvíli.

K měření výkonu cyk­lis­tic­kého or­ga­nismu se pro­dá­vají power­me­try. Nej­čas­těji jde o spe­ci­ální kliky se za­bu­do­va­nými ten­zo­me­try – čím víc zaberu, tím víc se klika zde­for­muje, tím víc se ten­zo­me­tru změní elek­trický odpor a z něj je možné vy­po­čí­tat me­cha­nické watty. Jenom, co jsem se díval, power­me­try můžou stát přes 15 tisíc korun čes­kých, což je přesně 15 tisíc přes můj roz­po­čet. Přes ná­kupní košík cesta ne­po­vede.

Jde ale o oby­čej­nou fyziku. Výkon P měří, když kon­stantní rych­lostí tlačím proti určité síle neboli P = F × v. Člen v udává rych­lost na kole, síla F je pak kom­bi­nace všech odporů – ae­ro­dy­na­mic­kého, va­li­vého, tření v lo­žis­cích a gra­vi­tace.

Výkon, který vy­ko­ná­vám proti gra­vi­taci se dá snadno zjis­tit: Stačí změřit jak rychle se po­hy­buji kolmo vzhůru a vy­ná­so­bit to gra­vi­tační silou, kterou má na svě­domí moje hmot­nost. Ne­mu­sím jet přímo k nebi, počítá se ver­ti­kální složka rych­losti. Na rovině je nulová a čím větší stou­pání, tím větší má podíl.

Abych tedy změnil vlastní výkon přes gra­vi­taci, musím mi­ni­ma­li­zo­vat všechny ostatní síly. Jak na to? Stačí jet do po­řád­ného kopce. Když je dost strmý, pojedu pomalu a tak, aspoň doufám, odpor vzdu­chu a me­cha­nické odpory budou před­sta­vo­vat jen mi­ni­mální podíl cel­ko­vého odporu.

Vybral jsem ten nej­str­mější kopec široko daleko – 229 metrů hlad­kého as­faltu, který se podle map zvedne o 38 metrů (stou­pání ±16.6%). Stačí ho vyjet jako bláz­nivý vítr, změřit čas & budu mít jasno.

Tady nastal další pro­blém s in­stru­menty měření – uká­zalo se, že nemám žádní funkční za­ří­zení se stop­kami. Funkční je v tomto pří­padě klí­čové slovo, měl jsem plejádu mrtvých za­ří­zení. Na­ko­nec jsem si uvě­do­mil, že ghetto foťák u kaž­dého snímku uloží i čas po­ří­zení a tak se stal ofi­ci­ál­ními stop­kami. Mám ho v kapse, dole cvaknu jednou, nahoře po­druhé a rozdíl je ujetý čas. Ne zcela ide­ální, ale jak se říká: Adapt, adopt and im­prove. (Motto ku­la­tého stolu.)

Vý­sledné sta­tis­tiky: S kolem i večeří vážím 106 kilo, kopec má 38 metrů pře­vý­šení, nahoru jsem vyjel za 104 vteřin a tedy P = Fv = 106 * 9.8 * 38 / 104 = 380 [W].

Během ne­ce­lých dvou minut stou­pání jsem po­dá­val výkon 380 wattů, což od­po­vídá šesti kla­sic­kým žá­rov­kám nebo po­lo­vině koňské síly. To není ka­ta­strofa. Chris Hoy, mon­strum drá­hové cyk­lis­tiky, dokáže na ně­ko­lik vteřin podat 2500W. Nebo se po­dí­vejte na to­ho­hle Němce. Ne­na­šel jsem jeho výkon, ale s nohama jako má on, to nebude málo.

Další otázka je, jak je to přesné. Ne­po­chy­buji, že není. Nad­moř­ská výška v mapách nebývá uve­dena příliš de­tailně, ig­no­ro­vání mnoha forem odporu také přes­nosti ne­přidá a do­konce i váha hází čísla, jak se jí zachce. Jediné, čemu věřím bez vý­jimky, je na­mě­řený čas.

Vtip je v tom, že nemusí jít o pre­cizní měření, ale může slou­žit jako re­la­tivní mě­řítko. Pokud budu ex­pe­ri­ment opa­ko­vat za stej­ných pod­mí­nek, vý­sled­kem bude důkaz, jestli má větší výkon nebo menší v po­rov­nání s mi­nu­lým testem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz