k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vytahaný řetěz

27. 8. 2019 — k47

Každý den se do­zví­dám něco nového. Třeba to, že vy­ta­hání řetězu není způ­so­beno na­ta­že­ním ma­te­ri­álu. Ocel je příliš silný ma­te­riál a i když ně­kteří z nás (mrk, mrk) po­dá­vají až 380 wattů výkonu po krát­kou dobu, ani zda­leka to ne­stačí na její de­for­maci. Za pro­ta­žení může opo­tře­bení čepů a kluz­ných lo­ži­sek v člán­cích řetězu. Během stovek ki­lo­me­trů, kdy se lo­žisko a čep kolem sebe otá­čejí, se ma­te­riál odírá, mizí a to způ­sobí pro­ta­žení.

Ro­ze­bral jsem pár článků jed­noho nového a jed­noho starého řetězu, abych se pře­svěd­čil na vlastní oči (vidět zna­mená věřit a tak po­dobně) a je to tak. Na fotce jsou dva čepy, nahoře z nového řetězu, dole ze starého. Opo­tře­bení je jasně vidět.

#černobílá

Důvod, proč řetěz čis­tímemažeme, není pri­márně kvůli efek­ti­vitě, ale pro mi­ni­ma­li­zaci pří­mého kon­taktu mezi čepem a lo­žis­kem. Pokud je mezi nimi vrstva oleje, déle vydrží. Špína v tomto místě působí jako velice jemný smir­kový ma­te­riál, který řetěz velice rychle okouše. Proto je také hřích mazat špi­navý řetěz – olej dovnitř za­vleče špínu a podrží ji tam.

Ke stej­nému tření a ztrátě ma­te­ri­álu do­chází i mezi kluz­ným lo­žis­kem a vá­leč­kem při­chá­ze­jí­cím do kon­taktu se zuby pas­torků. Na fotce dole je vidět vy­dřená rýha na vnitřní straně vá­lečku. Tohle opo­tře­bení by ale nemělo zas tak vadit, řetěz je i s obrou­še­nými vá­lečky stejně dlouhý, vá­lečky jen plan­dají a jsou hluč­nější. Při jízdě by nemělo do­chá­zet k opo­tře­bení zubů na kolech.

Tak teď vím, čeho musím do­sáh­nout při čiš­tění řetězu. To je na jednu stranu dobře, na druhou to zna­mená, že s vý­sled­kem nebudu spo­ko­jený dokud si ne­po­ří­dím ul­tra­zvu­ko­vou čis­tičku, která to per­fektně vy­čistí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz