k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Výpočetní fotografie

26. 7. 2019 — k47 (♪)

DSLR fo­to­a­pa­ráty a bez­zr­ca­dlovky se musí zbavit me­cha­nické zá­věrky. Jedině bez ní mají šanci být aspoň trochu re­le­vantní v době smart­phonů, které zvlá­dají všechno. Ne­mo­hou vyhrát, čas spe­ci­a­li­zo­va­ných foto-strojů dávno po­mi­nul, mohou přežít jen o něco déle a zpo­ma­lit ústup do stále men­ších a men­ších nik.

Glo­bální elek­tro­nická zá­věrka ote­vírá dveře bohaté plejádě tech­nik vý­po­četní fo­to­gra­fie bar­vitě vy­lí­čené v tomto článku efek­tivně de­mysti­fi­ku­jí­cích řadu buz­zwordů a mar­ke­tingo­vých ma­né­vrů. Velká část z nich je za­lo­žená na mož­nosti po­ří­dit sérii snímků rychle po sobě a to se nedá, když u toho plandá lamela zá­věrky.

Mobily měly ma­ličký senzor a po­ma­lou čočku a musely proto najít kre­a­tivní řešení jak zkva­lit­nit vý­sledné záběry. Kre­a­tivní řešení vět­ši­nou staví na po­ří­zení ně­ko­lika snímků těsně za sebou s tím, že je pak z nich ně­který vybrán nebo jsou ele­gant­ními al­go­ritmy zkom­bi­no­vány do jed­noho.

Teď si před­stavte, že váš velký foťák s full-frame sní­ma­čem, pro­vádí stejné triky pro re­dukci šumu, zvý­šení roz­li­šení a ba­revné kva­lity, au­to­ma­tic­kému focus stac­kingu, eli­mi­naci ali­a­singu nebo na­ta­žení dy­na­mic­kého roz­sahu do zcela ab­surd­ních mě­ří­tek + mož­nost post-hoc úpravy zá­sad­ních pa­ra­me­trů a pře­ostření. Bylo by to la­hodné. V na­prosté vět­šině pří­padů zby­tečné, ale velice lákavé pro sortu ujíž­dě­jící na pa­pí­ro­vých spe­ci­fi­ka­cích.

Když budeme sle­do­vat tech­no­lo­gic­kou po­lo­přímku, uvi­díme, že pevně smě­řuje ke konci fo­to­gra­fie a pak do mnohem tem­něj­ších vod. Čím jsou naše foto-stroje chytřejší, tím víc jsou zby­tečné, stejně jako sub­jekty před ob­jek­ti­vem.

[…] but it's easy to ima­gine the next time you're taking a pic with the Eiffel Tower, your phone says: you know, your selfie is shit. I'll put a nice sharp picture of the tower in the bac­kground, fix your hair, and remove a pimple above your lip. If you plan to post it to In­stagram, VSCO L4 filter will work the best for it.

To, co v bu­douc­nosti budou pro­du­ko­vat naše chytré foto-mobily, bude s re­a­li­tou mít jen pra­málo spo­leč­ného, půjde o aug­men­to­va­nou fikci, op­ti­ma­li­zo­va­nou pro ma­xi­mální en­gejdžment. Na tom ale ne­zá­leží, dů­le­žité jsou širší ná­sledky a roz­mlžení a konec sdí­lené re­a­lity a mož­nosti dis­kuze na zá­kladě ob­jek­tiv­ních faktů. Když za pár let uvi­díte fotku nebo ja­ký­koli jiný záznam, ne­mů­žete si být jistí, že podává ja­ké­koli, byť mi­ni­mální, svě­dec­tví o světě. Každý před­vádí vlastní sou­kro­mou fikci, každá k ne­ro­ze­znání od mi­li­ardy jiných.

Pro masivní po­u­žití platí jedno pra­vi­dlo: Všichni dělají to, co dělají všichni ostatní. Tech­no­lo­gie mění oče­ká­vání. Sci-fi en­d­game je pak kom­pletní ri­tu­a­li­zace s pevně danými pra­vi­dly, kdy na žádném de­tailu pro­cesu ne­zá­leží, jediné, co je ceněné, je opa­ko­vání pro­cesu. Nikdo to ne­myslí vážně, všichni vědí, že jde o švindl, ale přesto každý z nás udělá pra­vi­del­nou au­to­ma­ticky masivně upra­ve­nou selfie.

Smysl fo­to­gra­fie za pár let zmizí, ale – možná iro­nicky – se do kurzu vrátí malba. Jen ji ne­bu­dou ma­lo­vat ruce žád­ného živého člo­věka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz