k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Vypařování

30. 6. 2019 — k47 (♪)

Když teď panuje to kli­ma­tic­kou ka­ta­strofu před­zna­me­ná­va­jící vedro, je čas na jeden life-hack jak se ochla­dit.

Podle prů­zkumu má kli­ma­ti­zaci 14% lidí. Těch se tohle netýká, ti si žijí ve svých le­do­vých pa­lá­cích. Pokud vy máte kli­ma­ti­zaci, styďte se. Právě vy svým chla­di­vým ži­vot­ním stylem při­spí­váte ke glo­bál­nímu otep­lo­vání a konci světa. Pro nás ostatní mám tenhle hack, jak snížit tě­les­nou tep­lotu.

Klíčem k němu je vy­pa­řo­vání. Aby se voda pře­mě­nila do plyn­ného sku­pen­ství, po­tře­buje teplo. To je od­čer­páno z okolí a dojde tak k jeho ochla­zení. Takže pokud máte objekt tvo­řený 50-100 ki­lo­gramy pře­vážně or­ga­nic­kých slou­če­nin po­krytý tenkou vrst­vou vody, jejím od­pa­ře­ním dojde k ochla­zení zmí­ně­ného ob­jektu. A to je důvod, proč zmí­něný masitý objekt pro­du­kuje pot. Když na něj na­mí­říte větrák, proces eva­po­race se urychlí a tep­lota začne klesat rych­leji.

Dů­sle­dek to­ho­hle všeho je jasný: Pokud je vám horko, musíte být ne­u­stále po­krytí tenkým filmem vody a tento film ne­u­stále do­pl­ňo­vat. Ne­u­stále. Ať jste kde­koli. Ne­u­stále se třete vlhkou žínkou.

Pravda, v plné tram­vaji to bude vy­pa­dat po­ně­kud, jak to říct, oso­bitě, když na­jed­nou za­čnete omývat každý cen­ti­metr čtve­reční po­kožky, ale děláte to pro vlastní dobro a vlastní zdraví. Jako bonus pak můžete mít půlku tram­vaje jen pro sebe nebo ji sdílet s jinými omý­vači.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz