k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vraždy v Čechách a na Moravě

8. 12. 2019 — k47

V Os­t­ravě bylo za­vraž­děno 6 lidí.

Ve stínu téhle tragé­die jsem se po­dí­val do po­li­cej­ních sta­tis­tik, jak časté jsou vraždy v naší malé ze­mičce.

Bylo třeba projít mnoho ex­ce­lo­vých sou­borů pro jed­not­livé roky (sta­tis­tiky jsou vy­dá­vány po mě­sí­cích, avšak ty ne­ob­sa­hují čísla za daný měsíc, ale od za­čátku roku do konce daného měsíce) buď volně le­ží­cích nebo s mnoha ve­d­lej­šími pře­hledy za­ba­le­nými do zip ar­chivů. Není to žádná sláva nebo jsem aspoň ne­na­šel, jak po­ža­do­vaná data jed­no­duše vy­táh­nout do jedné HTML ta­bulky.

Vý­sled­kem je tohle:

2000279
2001234
2002234
2003232
2004227
2005186
2006231
2007196
2008202
2009181
2010173
2011173
2012188
2013182
2014160
2015155
2016136
2017146
2018116
2019112 (prv­ních 10 měsíců)
celkem3743

Vražd je každý rok víc jak sto, ale na­štěstí mají ve třetím ti­sí­ci­letí se­stupný trend. Můžeme si od­dech­nout, svět se ne­zbláz­nil.

Prim hrají vraždy mo­ti­vo­vané osob­ními vztahy, lou­pež­ných je drobná men­šina, ty na ob­jed­návku téměř ne­e­xis­tují. Asi čtvr­tina je spáchána pod vlivem a na­prostá vět­šina skončí vy­ře­šena. Do vražd se ne­za­po­čí­tává zabití nebo usmr­cení z ne­dba­losti. Těch je zhruba tře­tina co úmy­sl­ných zabití.

Sta­tis­ticky vzato ta­bul­kový je­di­nec měl od roku 2000 šanci asi 1/2800, že bude za­vraž­děn. To vypadá jako hodně, ale kaž­dému z nás po tři­cítce hrozí větší riziko, že zemře tak jako tak. Jen tahle šance není za dvě dekády, ale každý rok.

Na­štěstí vět­šina vražd je mo­ti­vo­vaná osob­ními vztahy. Já mám vztahy osobní nebo jiné více méně s nulou lidí, takže budu v bez­pečí.


Mmch: Nevím, co jsem tímhle chtěl říct. Vy­ta­ho­vat sta­tis­tiky ten samý den, co do­zněly vý­střely, a ma­chro­vat, že se to v nich ztratí, je (i když by to byla pravda & bylo za­mýš­leno pro utlu­mení plí­ži­vého pocitu, že žijeme ve stále méně pří­čet­ném světě) ne­pří­liš taktní. Za to se omlou­vám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz