k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vrány a holubi

28. 4. 2019 — k47

V oka­mžiku, kdy jsem po­zo­ro­val, jak v po­lo­vině Vác­lav­ského ná­městí vrána z pře­je­tého holuba tahá střeva, se mě nějaký ci­zi­nec zeptal, co se tady děje.

„Na téhle straně ná­městí jsou neo-na­cisti, na téhle nejsou neo-na­cisti,“ od­po­vě­děl jsem prostě. Ne­chtěl jsem nijak za­bí­hat do de­tailů o tom, kdo přesně jsou ti z krajní pra­vice a/nebo jejich sym­pa­ti­zanti, kteří ob­sa­dili horní stranu ná­městí, a co je zač SPD, která to má na svě­domí.

V dolním sek­toru se sro­tila kontra-pro­testní hlu­ková olym­pi­áda, která se horní část sna­žila utopit zvukem, stejně jako pro­testní sku­piny pro­testní sku­piny, které s transpa­renty a píš­ťal­kami ob­sa­dily boky ha­pen­ningu ne­ná­visti a stra­chu a roz­pou­taly ohlu­šu­jící ka­no­nádu píšťal.

Chvíli jsem ještě civěl na roz­mač­ka­ného holuba a vránu. Byla to snad nějaká me­ta­fora. Na­pravo ti, nalevo oni a upro­střed se žerou na­vzá­jem. Nevím. Možná. Nej­spíš ne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz