k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Volte jako kdyby to mělo být naposledy

13. 12. 2019 — k47 (♪)

Vo­lební systém ve Spo­je­ném Krá­lov­ství je… jak to říct… má svá spe­ci­fika. V Al­bi­onu jedou stylem first-past-the-post, kdy z kaž­dého vo­leb­ního obvodu vzejde jeden vítěz s nej­vět­ším počtem hlasů a ostatní ostrou­hají. Vítěz nemusí dostat vět­šinu, ani zda­leka. Před­stavte si, že se na star­tovní čáru po­sta­vilo deset kan­di­dátů a všichni do­stali ±stejné množ­ství hlasů. Ten, kdo dostal o hlas navíc, putuje do West­min­steru a devět po­ra­že­ných nemá nic. Ve vý­sledku deset pro­cent voličů roz­hodlo o vítězi a hlasy de­va­de­sáti pro­cent neměly žádný vliv.

Po­dobně se to má s pre­zi­dent­skými vol­bami v USA. Každý stát pověří své vo­li­tele z elec­to­ral college podle ma­jo­rity hlasů. To má za ná­sle­dek že hlasy každý re­pub­li­kánů z Ka­li­for­nie nebo de­mo­kratů z Texasu nemají žádnou váhu. V těchto stá­tech vždy zví­tězí jedna kon­krétní strana a opo­nenti můžou klidně zůstat doma. Nic se ne­změní.

Vo­lební systém do značné míry určuje, jak vypadá po­li­tické roz­lo­žení sil. Sys­témy pra­cu­jící s re­la­tivní vět­ši­nou (jako např. v Bri­tá­nii) smě­řují ke dvěma super-stra­nám.

Když teď v Bri­tá­nii pro­běhly volby do Com­mons, ve které vy­hráli To­ry­ové, po­dí­val jsem se sta­tis­tiky a po­rov­nal je s po­sled­ními vol­bami u nás. Jde mi o sílu hlasu, tedy jaký je vztah mezi počtem zís­ka­ných hlasů a zís­ka­ných man­dátů.

Takhle to vy­pa­dalo u nás:

*hlasůman­dátůsíla hlasu
ANO29.64 %39.0 %1.31
ODS11.32 %12.0 %1.06
Piráti10.79 %11.0 %1.01
SPD10.64 %11.0 %1.03
ǨSČM7.76 %7.5 %0.96
ČSSD7.27 %7.5 %1.03
KDU-ČSL5.80 %5.0 %0.86
TOP 095.31 %3.5 %0.65
STAN5.18 %3.0 %0.57

A takhle letos do­padlo první pět před­ních stran v Bri­tá­nii:

*hlasůman­dátůsíla hlasu
Con­serva­tive43.6%56.2%1.28
Labour32.1%31.1%0.96
Lib Dem11.6%1.7%0.14
SNP3.9%7.4%1.89
Green2.7%0.2%0.07

U nás to mají větší strany ~2x lepší než ty malé, ale to není nic v po­rov­nání s os­t­rov­ním krá­lov­stvím. Dvě hlavní strany To­ry­ové a Labour jsou více/méně vy­vá­žené, ale Scot­tish Nati­o­nal Party je na tom vý­razně lépe (ve Skot­sku ji volila vět­šina a mnoho hlasů tak ne­pro­padlo kon­ku­renci) a Li­be­rální de­mo­kraté nebo Zelení jsou na tom mnohem, mnohem hůř, 10-20x hůř. Jejich voliči jsou roz­trou­šení po celé zemi a proto jen stěží ne­mů­žou vyhrát vo­lební obvod. Deset pro­cent hlasů vho­ze­ných pro Lib Dem, víc jak 3 mi­li­ony, de facto pro­padlo.

Brit­ský vo­lební systém je po­sta­vený na hlavu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz