k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

V nepřítomnosti

20. 4. 2019 — k47 (♪)

Bylo zcela ne­zbytné napsat skript, který v mé ne­pří­tom­nosti si­mu­lo­val ak­ti­vitu živého člo­věka – pro­chá­zel dobře známé weby, sle­do­val dobře známé vzorce cho­vání, klikal na dobře známé odkazy, sta­ho­val dobře známé sou­bory, po­sou­val myší dobře známým stylem. Bylo zcela nutné fin­go­vat běžné bi­o­rytmy, aby di­gi­tální vlád­cové ne­do­stali strach, že se na­jed­nou bez va­ro­vání něco změ­nilo. Nic jsem ne­po­slal na soc-nety a na­jed­nou jsem pryč, ne­hle­dal jsem cílové desti­nace a na­jed­nou jsem pryč, neje­vil žádné známky změny cho­vání, nic v mai­lech, v cha­tech, v na­vště­vo­va­ných webech, a na­jed­nou jsem pryč – to je ri­zi­kové cho­vání, to je ne­bez­pečné. Naši di­gi­tální vlád­cové pre­fe­rují pre­di­ko­va­tel­nost, sta­bi­litu a po­sluš­nost. Jak můžou ser­ví­ro­vat re­klamy zcela ne­před­ví­da­tel­nému pod­da­nému? Jak ho můžou kon­t­ro­lo­vat? Jak ho můžou mo­ne­ti­zo­vat, když ne­na­psal na fa­ce­book, že od­jíždí pryč? Ri­zi­kové cho­vání musí být na­pra­veno, za každou cenu, takový je me­cha­nis­mus moci – upra­vuje spo­leč­nost, aby umož­nila snazší výkon moci. Proč si mys­líte, že máte dvě jména?

Proto bylo nutné, napsat pro­gram, který se stane do­čas­ným si­mu­la­krem živé by­tosti a bude sig­na­li­zo­vat, jako kdyby se nic ne­změ­nilo. I tento web je sou­částí pro­gramu – ak­tu­a­li­zace na­psané do­předu, na­plá­no­vané v dobře známé časy (tedy s velkým zpož­dě­ním) – jen aby nebylo možné po­tvr­dit, že něco vy­bo­čilo z nor­málu – všechno je jako dřív, jen u kor­mi­dla nikdo ne­stojí…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz