k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Portrét občana internetu

19. 12. 2019 — k47

Stalo se, že na twit­teru dal „lajk“ jakýsi člověk s českou vla­ječ­kou za jménem. Na tom by nebylo nic div­ného, kdyby vla­ječ­káře ne­pro­vá­zela určitá pověst.

Po­no­řil jsem se do jeho twit­te­rové stěny, abych zjis­til, jaký do­o­pravdy je, může se vy­my­kat ohra­nému ste­re­o­typu vla­ječ­kárů, jeden nikdy neví.

Takže tento je­di­nec jménem ██████████ je pra­vi­cový kon­zer­va­ti­vec, který masivně brojí proti levici jako bandě ne­bez­peč­ných ší­lenců, je na straně Trumpa a Borise John­sona a věří mýtu, že lidé musí mít vlastní zbraně, aby se ubrá­nili ne­před­ví­da­tel­ným útoč­ní­kům jako ten v Os­t­ravě (i když je větší šance, že se zbraní vlast­ník sám při­praví o život). Na druhou stranu ne­fandí Ba­bi­šovi, Rusku a vypadá, že sou­hlasí s EU. Zápal pro spo­lečný ev­rop­ský pro­jekt jen kazí ne­ná­vist k imi­graci a nad­kri­tická dávka na­ci­o­na­lismu. Hodně jede v ur­či­tých kon­spi­ra­cích (říkal někdo ne­o­mar­xis­mus?), pře­jímá zprávy z dez­in­for­mač­ních webů, ale na druhou stranu ne­po­va­žuje glo­bální otep­lo­vání za pouhý hoax. Často za­u­jímá po­sta­vení „kam ten svět spěje“, je pří­z­ni­vec al­ter­na­tiv­ních forem výuky a hájí Izrael.

Tady někde jsem jeho twit­ter vi­zitku pře­stal číst. Začala se příliš opa­ko­vat, ale to co jsem zjis­til, sta­čilo, abych si udělal ob­rá­zek o ná­zo­rech, které pro­pa­guje. Pořád to ale bylo málo. Musel jsem vědět, jaký je to člověk ve sku­teč­nosti, mimo sen­zace pro­pa­gu­jící hlu­biny soc-netů. Hledal jsem dál, hlou­běji, v širých mořích in­ter­netu. Sta­čilo za­ost­řit na jméno a další po­drob­nosti začaly vy­plou­vat na povrch.

Na­ro­zen █████, bydlí v ██████████, pod­ni­ka­tel, IT & tak po­dobně, ně­ko­li­krát kan­di­do­val do růz­ných voleb za ██████████, da­ro­val jim celkem █████ kč a je silný věřící, ██████████. Podle jeho blogu slepé víře ve vyšší moc při­kládá velkou váhu a bezbož­nost před­sta­vuje zá­sadní pro­blém. A také má z důvodů, které jdou zcela mimo mě, po­divně silný zájem o excel.

Takže pod­tr­ženo a se­čteno, asi 80% toho všeho zapadá do ste­re­o­typu a dalo se od­had­nout z vla­ječky ze jménem a spo­je­ného ste­re­o­typu.

Takže asi tak…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz