k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Vesnice je krásná

6. 7. 2019 — k47

Ves­nice není sku­tečné místo. Jde o ideál, fa­lešný jako fata mor­gána. Lidé se ne­stě­hují na ves­nici, ale do oné před­stavy, pro­tože mají za to, že tam bude větší klid, víc místa a blíž k pří­rodě a tak po­dobně. Ve sku­teč­nosti je to z ves­nice všude daleko, nic se tam neděje, není tam žádné zázemí a jde o te­ri­to­rium po­div­ných lidí mnoha růz­ných kádrů. Pokud chcete dělat cokoli byť jen okra­jově za­jí­ma­vého, musíte pryč. Pokud vaše hmotné a du­ševní po­třeby ne­u­kojí svatá tro­jice viet­nam­ské pro­dejny, hos­pody a au­to­ser­visu, musíte za lep­šími věcmi v životě vyjet pryč.

Dylan Moran o tom měl stand-up rutinu:

Then you get these ar­ticles about how unhe­al­thy life is in the city. You know; mobile phone tumours – far more likely in the city; Well you know what, so is eve­ry­thing else! Inclu­ding sex, coffee and con­ver­sation.

Pod po­vr­chem každé ves­nice je vždy něco shni­lého. Tady je malý seznam de­tailů obce, která se stala mým vě­ze­ním.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz