k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Vertikální integrace

28. 8. 2019 — k47 (♪)

Teď čtu o značce ring – cha­padlu ama­zonu, které pro­dává „chytré“ bez­peč­nostní kamery, jako re­klamní od­dě­lení ver­buje místní po­li­cejní sbory a mar­ke­ting staví na stra­chu, zasévá pa­ra­noiu a zá­ro­veň na ni pro­dává řešení. Zá­kaz­níci firmě za vlastní peníze po­má­hají bu­do­vat sou­kro­mou sle­do­vací síť a amazon pro­růstá a trvale za­ko­ře­ňuje v sou­kro­mém sek­toru a i v polici.

Jde o do­ko­nalý pří­klad ver­ti­kální in­te­grace. Amazon jede v byz­nysu do­ru­čo­vání balíků, které občas někdo ukradne. Proto firma roz­jede prodej kamer, které mohou pa­cha­tele od­ha­lit. Stejně tak nabízí službu, kdy kurýři mohou otevřít chytrý zámek vašich do­mov­ních dveří, garáže nebo auta a za­ne­chat vám balík tam. Jedno in­te­gruje amazon do domu uži­va­tele, druhé za­bez­pečí do­ru­čení zá­silky. Tato ver­ti­kální in­te­grace se netýká do­da­va­tel­ského řetězu, ale opač­ného konce sa­ha­jí­cího do našich obý­váků.

Di­srupce ama­zonu spo­čívá v tom, že celkem úspěšně do svého im­pé­ria in­te­gruje i své zá­kaz­níky.


+1: Je celkem iro­nické, že San Fran­cisco, mecca hi-tech světa, za­ká­zalo po­u­ží­vání tech­no­lo­gií roz­po­zná­vání ob­li­čejů po­li­cií – ne pro nás, my budeme chrá­nění před zne­u­ži­tím tech­no­lo­gie, ale pro všechny ostatní ano, těm to chceme prodat.

+2: Inside the hel­lish wor­kday of an Amazon ware­house employee.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz