k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

VCMI výzva

9. 4. 2019 — k47

Pokud pa­t­říte mezi hrstku vy­vo­le­ných/za­tra­ce­ných, kteří se stále za­jí­mají o Heroes of Might and Magic 3 & hrají jeho re-im­ple­men­taci VCMI, mám pro vás jednu výzvu. Stáh­něte si tenhle mod a za­čněte hru pro dva hráče z nichž je jeden CPU.

Pro­tože AI ve VCMI stojí za shni­lou botu vy­ta­že­nou z bahna Vltavy, člověk musí hledat výzvy, kde se dá. Proto mě na­padlo vy­tvo­řit mapu, kde pro­ti­hráč ne­před­sta­vuje hlavní pře­kážku. Jde o sérii pěti do řetězu pro­po­je­ných zón, je­jichž spo­jo­vací uzly jsou stře­žené po­tvo­rami vy­tr­vale na­růs­ta­jící ob­tíž­nosti s tím, že se musíte probít k po­slední ob­lasti bez po­u­žití di­mensi­o­nal gate nebo křídel. První strážci jsou ob­tížní, druzí jsou velice ob­tížní, třetí zcela ab­surdní. Právě teď se snažím pro­kou­sat přes čtyři tisíce Lords of Thun­der & je to šílené – do­hro­mady mají čtyři mi­li­ony HP a roz­lá­mou každou mojí armádu jako nic. A to zda­leka nejsou po­slední. Nechci se ani do­mýš­let, jaké po­tvory budou strá­žit po­slední prů­chod.

Pravda, jde o velice spe­ci­fic­kou výzvu, kterou ocení hlavně účetní a po­dobné me­to­dické typy – člo­věku hrozí jen malé ex­terní ne­bez­pečí, musí jen na­ver­bo­vat do­sta­tečně velkou armádu a po­stou­pit do další zóny. Vět­šinu času jen mač­káte E a enter pro další tah. Výzva je in­terní, ne­sou­peří proti po­čí­tači, ale jen proti pra­vi­dlům, která si sám určil. Nic pro kaž­dého, ale pokud chcete zabít 8-16 hodin, proč ne?


+1: Do­da­tek: Po­da­řilo se mi pro­lo­mit armádu Lord of Thun­der, kteří stře­žili portál, ale na druhé straně čeká 4000 Sacred Pho­enixů a to jsou par­chanti. Neje­nom, že mají fire shield a je tedy skoro ne­možné je dostat bojem zblízka, ale také vstá­vají z popela, klidně i 4×, takže tahle bitva bude fak­ticky proti armádě 20000 Sacred Pho­enixů. E + Enter.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz