k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

VCMI - Masivní bitvy fantastických armád

6. 3. 2019 — k47

Jak jsem tu s ostu­dou při­znal, ne­bo­jím se občas si vy­chut­nat jednu hru VCMIopen source klonu le­gen­dární ta­hovky Heroes of Might and Magic. Ta je stejně ná­vy­ková dnes jako před XX lety, její nová in­kar­nace má jen jeden ma­ličký pro­blém – je příliš lehká. AI je spíš umělá než in­te­li­gentní a i na nej­těžší ob­tíž­nost ne­po­sky­tuje pro ostří­le­ného ve­te­rána po­řád­nou výzvu. Někdy se vzmůže na pár dob­rých bitev, ale nikdy není pochyb, že bych ne­vy­hrál. (Do­da­tek: tohle je už na­pra­veno.)

Na­štěstí VCMI je určené pro mo­do­vání & i tenhle ne­do­sta­tek se dá za­hla­dit modem Re­sour­ce­ful AI (sta­hujte zde). Při­dává AI hráčům nefé­rové množ­ství zlata a su­ro­vin, ti můžou jako na bě­ží­cím pásu stavět města a ver­bo­vat armády a ko­nečně před­sta­vo­vat ně­ja­kou výzvu.

A aby to tepve stálo za to, stáh­něte si tenhle mod se vzorem ná­hodné mapy, za­čněte novou hru, 6 hráčů z toho 5 cpu, na­stavte jednu ali­anci cpu a žádnou ali­anci hráčů, aby byli všichni spol­čeni proti vám a ne­vál­čili na­vzá­jem, pak na­stavte aspoň druhou nej­těžší ob­tíž­nost a nej­slabší ne­ut­rální po­tvory (to způ­sobí, že AI hr­di­nové ne­zů­sta­nou uvěz­něni ve svých zónách a můžou ex­pan­do­vat) a voilà – po­řádná výzva. Ko­nečně můžete bo­jo­vat masivní bitvy proti ab­surd­ním ar­má­dám ne­pří­tele a skří­pat zuby a doufat, že AI udělá ně­ja­kou chybu a ne­smázne vás do konce týdne, než můžete na­ver­bo­vat novou várku titánů a po­kra­čo­vat v ne­rov­ném boji.


+1: VCMI je pro mo­di­fi­kace sta­věné & stojí za to projít jejich seznam. Ně­které jsou chu­ťovky, které do hry při­dají zcela novou me­cha­niku. Jen je škoda, že pořád nemáme pl­no­hod­notný Wake of Gods.

+2: Pořád nevím, co vlastně „VCMI“ sakra zna­mená. Kdy­bych si měl tip­nout, vsadil bych na to, že jde o ruskou nebo pol­skou zkratku, pro­tože – zdá se – právě tam je HOMAM po­pu­lární.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz