k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#TeamTrees & vánoce

5. 12. 2019 — k47 (♪)

O ope­raci Te­am­Trees tu už padlo pár slov. Můžeme ji brát různě, jako bez­zu­bou hurá akci, která nic ne­změní, jako pří­le­ži­tost se vy­kou­pit z eko­lo­gic­kého hříchu, která nic ne­změní, jako roz­ptý­lení, které od­vrátí naši po­zor­nost a před­sta­vi­vost od glo­bál­ních řešení glo­bál­ního pro­blému nebo jako pr­votní ini­ci­a­tivu, která na­star­tuje změnu k lep­šímu a v do­ná­to­rech pro­budí touhu se vzdě­lá­vat o eko­lo­gic­kých té­ma­tech. Kdy­bych si měl vsadit, nedal bych to na po­slední va­ri­antu. Každý pří­spě­vek je dobré PR a mo­rální off­se­to­vání. Jen pár dolarů a ze zod­po­věd­nosti a nut­nosti vlastní akce se na­jed­nou stane pro­blém někoho jiného. (Přesto to nechci úplně za­tra­co­vat a tvářit se, že přímé účinky nejsou po­zi­tivní, ne­hledě na to, jak malé můžou být.)

Dnes k tomu přidám drob­nou po­známku: Nebylo efek­tiv­nější 20 mi­li­onů stromů ne­po­ká­cet, než jich 20 mi­li­onů za­sa­dit? Vá­no­cům jich padne za oběť velké množ­ství. Dle ne­ko­nečné moud­rosti wi­ki­pe­die jde každý rok o 50 mi­li­onů v Evropě a 35 mi­li­onů v USA. Sa­mo­zřejmě, vět­šina vá­noč­ních stromů je vy­sa­zena na plan­tá­žích spe­ci­álně za účelem pro­deje. Pár let rostou, pak je pod­sek­nou a vysadí nové. Kdyby je nikdo ne­ku­po­val, nebyly by nikdy vy­sa­zeny, aspoň jejich vět­šina, takže tahle in­for­mace není uži­tečná pro další plá­no­vání po­stupu, ale aspoň po­slouží pro srov­nání. Te­am­Trees chtějí vy­sa­dit 20M stromů, na dvou kon­ti­nen­tech je každý rok vy­sa­zeno 180M stromů (pře­žije jich ±po­lo­vina) jen proto, aby dva týdny někomu stály v obý­váku. To jen k am­bi­cím celého pro­jektu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz