k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Krysí maraton pokračuje/vánoční fotička 371

11. 4. 2019 — k47

Mám na disku bordel. Ne­u­vě­ři­telný ne­po­řá­dek. Jsou to ne­ko­nečné nánosy se­di­mentů dáv­ných let, bajty his­to­rie, která nikoho ne­za­jímá, ire­le­vantní střípky mi­nu­losti, z části mojí a z části člo­věka, který dnes už ne­e­xis­tuje pokud vůbec exis­to­val tehdy.

Naděje se této pří­těže zbavit se na­skytla ne­dávno, když mi ex­plo­do­val zdroj v PC. Po výměně zdroje ne­chtěl fun­go­vat disk. Na­padlo mě, že elek­trická ex­ploze vzala do kře­mí­ko­vého nebe i SSD na­lá­do­vané bez­cen­nými vzpo­mín­kami a udě­lala za mě to, na co nikdy ne­se­beru sílu.

Uká­zalo se jen, že jedna větev na­pá­je­cích ko­nek­torů ne­do­dá­vala elek­trony. Po při­po­jení disku na druhou se vše vrá­tilo do sta­rých kolejí. Akt ka­tar­tické očisty ne­na­stal a pořád mám pod rukama hro­madu ne­smyslů jako nějaký di­gi­tální ho­ar­der, který se v bytě za­sklá­dal pam­flety o sobě samém.

Krysí ma­ra­ton po­kra­čuje. Měl bych se těch věcí scho­va­ných pro „co kdyby“ zbavit…

Jednou z nich byla vá­noční fo­tička s 371.

Ne­vy­padá příliš vá­nočně, možná je to tím, že šlo o dobu kolem vánoc 2017 a v té době ne­sne­žilo. Stále ne­pří­liš mnoho fotek můžu vy­pus­tit ven bez toho, abych na sebe ne­u­pou­tal hněv ma­jestátu 371.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz