k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

V tunelech

22. 4. 2019 — k47 (♪)

Vstou­pili jsme do be­to­no­vého chřtánu a zna­telně se ochla­dilo. Ne­hybný vzduch v ne­ko­neč­ných tu­ne­lech byl ne­hybný, stu­dený a za­páchal spá­le­ni­nou. Za námi zářilo po­slední světlo dne tam venku, ale pou­hých pár metrů v tu­ne­lech pů­so­bilo cize a vzdá­leně, jako fotka pra­staré hvězdy, jejíž světlo po mi­li­ar­dách let do­ra­zilo k pla­netě Zemi.

Prošli jsme stínem masiv­ních oce­lo­vých vrat. Již roky ne­e­xis­to­valy, ale přesto před­sta­vo­valy mezník tunelů. Na jedné straně pa­no­vala pra­vi­dla re­a­lity, ale sta­čilo pře­kro­čit práh a na­jed­nou jako kdy­bychom vstou­pili do zlého snu stu­dené války. Byli jsme po­zřeni starým be­to­nem a ocelí na­vr­že­ných, aby pře­žily ja­der­nou apo­ka­ly­psu, a po­stu­po­vali jsme hlou­běji do trá­ví­cího sou­strojí tohoto ob­rov­ského dávno mrt­vého or­ga­nismu…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz