k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Počáteční úspěch

27. 5. 2019 — k47

Mám ta­ko­vou teorii. Svět je ovlá­dán jedině ná­ho­dou. Kam se v životě do­sta­nete, jaké lidi po­znáte, co budete dělat, záleží na hodu po­my­sl­ných kostek a ničem jiném. Jedno bez­myš­len­ko­vité roz­hod­nutí skončí kaská­dou sou­vis­lostí a ne­plá­no­va­ných ná­sledků hlu­boko po proudu času, nejen pro vás, ale i pro ostatní. To ale není ona teorie.

Ta spo­čívá v tom, že nikdo nemá na nic talent, mnohem větší vliv má ná­hodný po­čá­teční úspěch. Před­stavte si, že zku­síte žong­lo­vání. Nejde vám to, pro­hlá­síte se za ne­motor­ného, bez ta­lentu a na ak­ti­vitu za­ne­vřete. Na­proti tomu, kdy a po­čátku za­zna­me­náte sto­pové množ­ství úspě­chu, může právě to dodat nutný po­čá­teční impulz. Obě even­tu­a­lity jsou ná­hodné, žádný talent, jen šance. A teď si před­stavte, že je to tak se vším, o každém aspektu života se roz­hodly ne­vi­di­telné kostky v ně­ko­lika oka­mži­cích, kdy jste vedeni au­to­pi­lo­tem ne­vě­domí.

Já měl teď jisté po­čá­teční úspě­chy s pá­je­ním LED světel + DIY mo­di­fi­kací makro ob­jek­tivu, proto se cítím, že bych to mohl dělat víc. To pak vedlo k ně­ko­lika dobrým fotkám a teď po­bí­hám kolem Cely a hledám malé ob­jekty, které by vy­pa­daly lépe masivně zvět­šené. A všechno začalo ná­ho­dou.

Nejde tak o teorii jako spíš o di­vo­kou a zby­teč­nou spe­ku­laci, která není ničím pod­lo­žená a nemá žádný, po­zi­tivní nebo ne­ga­tivní, dopad na svět. Jde o zcela zby­teč­nou myš­lenku, která mi za­brala kus ome­zené men­tální ka­pa­city a se­žrala ně­ko­lik chvil času, který nás dělí od věč­ného náručí hrobu. Po­čá­teční úspěch s touto teorií je velice malý, proto ji opouš­tím i když tím ji zá­ro­veň po­tvr­zuji. Hmm.


+1: Vy­lo­žení gé­ni­ové jsou zcela jiná liga.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz