k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Unabomber

6. 12. 2019 — k47

Je to zvláštní pocit sle­do­vat, jak vám svět, který po­va­žu­jete za ak­cep­to­va­telný, mizí před očima a víte, že se proud dějin nemůže otočit a vám zbývá jen čekat na vy­svo­bo­zení smrti…

Začetl jsem se do pam­fletu ame­ric­kého do­má­cího te­ro­risty Una­bom­bera In­dustrial So­ci­ety and Its Future a hned je mi ve­se­leji.

Ro­zu­mím mo­ti­vaci lidí, kteří se do­pustí hrůz­ných činů, když si při­pa­dají, že jsou za­tla­čeni zády ke zdi a cítí, že nemají žádnou jinou mož­nost jak změnit svět než teror. Ne­schva­luji to, ale mám dojem, že aspoň v ob­ry­sech chápu ten pocit bez­moci, kdy se vám svět roz­padá mezi prsty, vy se cítíte v pasti, zdr­cu­jící váhu ne­vy­hnu­telna na svých bed­rech a z do té doby ne­mys­li­tel­ných činů se stá­vají při­ja­telné al­ter­na­tivy.

Nevím, co přesně jsem čekal… Je to dlouhá, roz­ta­haná, ne­ko­he­rentní tiráda člo­věka, který, jak se říká, z výtahu vy­stou­pil mezi patry. Ze za­čátku, když celé po­li­tické levici dává zdarma sezení freu­dov­ské psy­cho­te­ra­pie, se to čte jako kla­sické plky alt-right ma­nos­fe­ric­kého neo-re­ak­ci­o­nář­ského trolla. Pak rychle přejde oslí můstek po­ně­kud po­chybné psy­cho­lo­gie a snaží se s její pomocí ob­ha­jo­vat fa­na­tický pri­mi­ti­vis­mus, jako jed­ni­nou za­ru­če­nou cestu ke spa­sení lidské duše™. V pod­statě tvrdí, že mo­derní in­dustri­ální spo­leč­nost nás zka­zila a je­di­nou cestou, jak se zbavit všech jejich ne­ga­tiv­ních účinků, je se vrátit k pri­mi­tivní de­in­dustri­a­li­zo­vané formě žití. Můžete si to projít a pod­tr­há­vat lo­gické fauly, ne­kon­zis­tence a z prdele vy­ta­žená tvr­zení, ale pak by vám ne­zů­stalo nic než za­čer­něná stránka. Aspoň ze za­čátku. Nejsem dost velký ma­so­chista, abych to dočetl do konce.

Roz­ve­se­lilo mě hlavně, že jestli taky vy­stou­pím mezi patry & začnu poštou ro­ze­sí­lat nálože, napíšu mnohem lepší ma­ni­fest na vy­svět­le­nou. V tomhle žánru není laťka na­sta­vená příliš vysoko.


Pozn: Tohle jsem napsal dva dny před tím, než bylo v Os­t­ravě zabito šest lidí. Teď bych měl větší de­ko­rum a radši bych pozdr­žel vir­tu­ální pero.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz