k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Uber - hi-tech podvod pro jednadvacáté století

27. 6. 2019 — k47 (♪)

Uber je firma pro jed­n­a­dva­cáté sto­letí. Ve svém jádru jde o dobře or­ga­ni­zo­vaný podvod, le­gi­ti­mi­zo­vaný štěd­rým fi­nan­co­vá­ním VC spe­ku­lantů, který se zá­ro­veň stal ide­á­lem gan­gs­ter­ského si­li­con valley jako zářný pří­klad startupu, který to do­ká­zal.

V článku An age of spin se píše:

equally as im­por­tant was the fact that Uber was wil­ling to vi­o­late the law.

My jsme spe­ci­ální, pro nás ne­platí vaše pra­vi­dla.

Uber is a mi­d­dle­man taxi com­pany which con­nects riders with dri­vers for peer to peer ri­de­sha­ring.

Uber nemá s peer to peer nic spo­leč­ného. Možná jde o drob­nou tech­ni­ka­litu, ale je třeba ji při­po­mí­nat, pro­tože veksláci tla­čící tak­zva­nou „sha­ring eco­nomy“ se snaží po­su­nout význam slov, aby jim hrály do karet. P2P ozna­čuje systém, kde jsou si všichni rovni. Ka­no­nic­kým pří­kla­dem je torrent – každý účast­ník sítě zá­ro­veň sta­huje a zá­ro­veň sdílí, ne­e­xis­tují v něm uzly jen na­bí­ze­jící sta­ho­vání za úplatu, ani takové jen vy­u­ží­va­jící služeb jiných. Všichni jsou si rovni, proto peer. Uber není „P2P“ a nemá ani nic spo­leč­ného s 'sha­ring eco­nomy', ne­do­chází k žád­nému sdí­lení, jde jen o staré známé služby za úplatu. Jako P2P můžeme ozna­čit sku­tečný ri­de­sha­ring, kdy se lidé z ko­mu­nity, jez­dící stej­ným směrem, do­hod­nou „dnes od­ve­zeš mě, zítra já tebe“. Oba účast­níci jsou řidiči (peer) a or­ga­ni­zují se pro lepší vy­u­žití exis­tu­jí­cích zdrojů, ne aby si jeden při­vy­dě­lal něco extra.

With a se­e­min­gly en­dless supply of ven­ture ca­pi­tal and the sup­port of eve­ry­day con­su­mers, if you manage to grow big enough, fast enough, you can vi­o­late the rules all you want and even­tu­ally no po­li­ti­cian in the coun­try will be wil­ling to do any­thing about it.

Sranda je také to, že uber je ztrá­tový a dotuje každou jízdu, podle článku výše „In 2015 riders were only paying 41% of the real cost of their ride.“ Díky pět­a­dva­ceti mi­li­ar­dám dolarů in­ves­tic si může do­vo­lit glo­bální dum­pin­gové ceny na jedno celé od­větví služeb. Jejich plán není začít byznys, jejich plánem je pro­pla­tit se k mo­no­polu a pak si dělat, co jenom sakra chtějí. Je­di­nou vy­hlíd­kou je na­sa­dit flo­tilu sa­moří­dí­cích aut a zbavit se všech řidičů, na je­jichž zádech me­tastá­zo­vali do podoby ne­o­do­pe­ro­va­tel­ného nádoru.

Uber rád tvrdí, že je jiný, že není ta­xisluž­bou a jeho řidiči nejsou za­měst­nanci, a proto na něj ne­platí pra­vi­dla, která platí pro všechny ostatní. To všechno proto, že mají apli­kaci, ta prý všechno mění. Pokud jsou jiní, možná to bude tím, že mají blíž ke kri­mi­nální or­ga­ni­zaci, než ostatní.

Firma svým ři­di­čům přesně dik­tuje jak má pro­bí­hat jejich práce a z cen­t­rály na­sta­vuje cenu. Řidič si nemůže sta­no­vit vlastní jízdné, ani nemůže spe­ci­fi­ko­vat mi­ni­mum pod kterým se mu to ne­vy­platí. Stěží jde o trh. Když firma sníží šarže, řidiči to pocítí. Uber ale vždy do­stane svých 20% za tri­vi­ální část služby. Když se to někomu nelíbí, může odejít, nikdy není možné vy­jed­ná­vat, nikdy není možné vést dialog. Buď sou­hla­síš se vším, nebo si trhni.

V idi­o­tické han­tý­rce si­li­con valley jde o „plat­formu“ a prý když změ­níme slova, změ­níme re­a­litu. Řidič, i když před­sta­vuje sa­motné srdce služby, je pro uber zcela ne­pod­statný a po­stra­da­telný. Pra­co­vat pro uber zna­mená pra­co­vat pro vlast­ního ne­pří­tele.


+1: A ještě jedna drob­nost: 16.3% firmy patří dysto­pické Soft­Bank a 5.4% patří Public In­vest­ment Fund of Saudi Arabia (PIF). Soft­Bank přijal 45 mi­li­ard dolarů od prince Mo­ha­m­mada bin Sal­mana ze Saud­ské Arábie, kde stále panuje stře­do­věk a mají sklony ne­po­ho­dlné no­vi­náře roz­ře­zat na kusy. PIF, vlast­ník pěti pro­cent firmy, dostal úkol najmout ame­ric­kou PR firmu, aby zlep­šil vztahy po­ško­zené vraž­dou no­vi­náře Kha­sho­ggiho. Peníze ve vašich rukách na sobě mají pár cá­kanců krve.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz