k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Slyším hlasy

30. 5. 2019 — k47

Asi takhle: Ze srandy jsem nechal všechny texty na k47čce na­mlu­vit ro­bo­tem.

Pokud je chcete po­slou­chat, můžete. U kaž­dého pře­tlu­mo­če­ného článku se uka­zuje odkaz na robota ve formě noty (♪) vedle data pu­b­li­kace pod ti­tul­kem. Je to nejen hrozně ne­pří­jemné na po­slech, ale i po­ma­lejší než čtení vlast­níma očima a nikomu ne­do­po­ru­čuji to po­slou­chat. Nicméně tahle even­tu­a­lita tu teď je a pro­tože jsem ro­bo­tické čtení přidal do skriptu ge­ne­ru­jící k47čku (a ne­mu­sím tedy už nic dělat), tu zů­stane.

Stej­nou funkci jsem na k47čku přidal už jednou, velice dávno, možná sedm let na­zpá­tek a vý­sle­dek byl stejně ne­po­slou­cha­telný. Svo­bodné text-to-speech pro­gramy, zdá se, za­mrzly na úrovni konce de­va­de­sá­tých let & ne­zlep­šily se ani o kousek. A přitom jsem doufal, že v době, kdy různé AI deep lear­ning pro­gramy tvoří plátky re­a­lity k ne­ro­ze­znání od sku­teč­nosti, se nějaká ta tech­no­lo­gie in­ter­ne­to­vých gi­gantů pro­fil­tro­vala i do rukou běž­ných smr­tel­níků. Tric­kle-down efekt je ve free soft­waru jen iluze. Ne­e­xis­tuje nic, co bych mohl vzít & bez větší námahy použít.

Na in­ter­netu se po­va­lují čás­tečné im­ple­men­tace růz­ných deep lear­ning pro­gramů, při­pra­vené (s ur­či­tým ne­tri­vi­ál­ním množ­stvím ex­per­tízy) být na­tré­no­vané, aby nějak mlu­vily. Na to ale po­tře­bují data. A aby mlu­vily česky po­tře­bují korpus čes­kých vět a to může před­sta­vo­vat pro­blém. Ob­je­vil jsem že nějaké exis­tují, ale nedají se přímo stáh­nout ple­bej­cem mimo aka­de­mic­kou sféru & to může být pro mě, jako tra­gicky ne­vzdě­la­ného, pro­blém.

V kor­pusu mlu­vené češ­tiny se také na­chází jedna za­jí­mavé po­ložka – zá­znamy pre­zi­dent­ských pro­jevů. Bylo by super (pro ur­či­tou de­fi­nici toho slova), kdyby články na k47čce na­mlu­vil ro­bo­tický Zeman.


+1: Ak­tu­a­li­zace září 2020: funk­ci­o­na­litu jsem vypnul.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz