k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Tlak v duších

9. 6. 2019 — k47 (♪)

Na kole mám rád po­řádně na­pum­po­vané duše. Pokud je to jen možné, pre­fe­ruji hladký asfalt & na něm nej­lépe jezdí tvrdé pne­u­ma­tiky. Měkké lépe za­bí­rají v hrubém terénu, ale ten mě ne­raj­cuje, bez od­pru­žení, které nevedu, to není žádná sranda. Do­konce ně­které sil­nice, které se ob­tá­čejí kolem Cely, jezdce po­řádně pro­kle­pou i když jde no­mi­nálně o vy­as­fal­to­vané ko­mu­ni­kace. Nechci ani pře­mýš­let, jak by se jez­dilo ve sku­teč­ném terénu, chci jezdit rychle1 a jezdit daleko.

Nikdy jsem ale přesně ne­vě­děl, jak moc mám na­pum­po­vané duše. Jel jsem podle pocitu – na dotek tvrdé, tak to asi bude stačit.

Teď se mi dostal do ruky slu­šivý měřič tlaku a uka­zuje se, že to, co jsem měl za ne­ro­zumné ma­xi­mum, není ani zda­leka dost. Na plášti se píše: mi­ni­málně 30 psi (v pře­počtu 207 kPa) a s tímto tlakem je kolo jako kámen. Ma­xi­mum je pak 65 psi (450 kPa). Do tak vy­so­kých hodnot jsem se nikdy ne­do­stal a ani mě to ne­na­padlo.

Správný tlak v duších je jedna z věcí, kterou hned po­znáte. Když máte málo vzdu­chu, stačí ujet deset metrů a víte, do­slova cítíte, jak je kolo líné. Navíc čím jste těžší jezdec, tím větší tlak po­tře­bu­jete v duších, pro­tože vaše váha více de­for­muje plášť a to tvoří větší kon­taktní plochu, která způ­so­buje větší odpor a to vás ve vý­sledku více zpo­malí.

Druhým je pak výška sedla. Stačí ubrat cen­ti­metr nebo dva a cítíte, že ne­mů­žete po­řádně předat sílu nohou do pedálů. Na druhou stranu by nemělo být příliš vysoko, kdy to začne být jednak kon­tra­pro­duk­tivní a druhak to může vést ke zra­nění.

Po­každé, když vidím ně­ja­kého týpka, který se valí na kole se sra­že­ným sedlem, začnu ho li­to­vat, že se zby­tečně dře. Nemusí být celý ve span­dexu na sil­nič­ním kole, dvě jed­no­du­ché změny, které za­be­rou tři minuty i se sva­či­nou mají ob­rov­ský dopad.

Pointa článku? Na­pum­pujte to, co to jde, líp to pak jezdí. Když budete pod do­po­ru­če­ným ma­xi­mem, kolo vám nej­spíš ne­ex­plo­duje. Nej­spíš. A když jo, tak to bude krásná ex­ploze v ob­rov­ské rych­losti.


  1. Vypadá to, že moje nej­lepší prů­měrná rych­lost je stejná jako prů­měrná rych­lost vítěze Tour de France před 100 lety. Můj průměr je z pár de­sí­tek ki­lo­me­trů, průměr Fir­mina Lam­bota je z 5560 ki­lo­me­trů na kole, které mělo jeden převod.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz