k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Test sluchu

6. 9. 2019 — k47

Zatím nikdy jsem v Javě nebo Scale ne­na­psal pro­gram, který by pra­co­val se zvukem. Nikdy nebylo třeba. Když jsem si to uvě­do­mil, chtěl jsem to hned změnit. Na in­ter­ne­tech jsem našel, jak se dá vy­ge­ne­ro­vat a zahrát jed­no­du­chá si­nu­so­ida. Nic slo­ži­tého, stačí se jen zo­ri­en­to­vat v API a vzpo­me­nout na stře­do­škol­skou tri­go­no­me­t­rii.

Pak jsem si vzpo­mněl na článek od Fuky, kde vy­svět­lo­val zá­klady hudby z po­hledu fyziky (je to jed­no­dušší, než se z ne­po­cho­pi­tel­ného no­to­vého zápisu zdá) a nechal ge­ne­ro­vat oktávy. Odtud zbýval jen malý krůček k testu sluchu.

Jedna oktáva je rozpětí od určité frek­vence do jejího dvoj­ná­sobku. Nota na za­čátku oktávy má frek­venci třeba 440Hz, nota na za­čátku další má 880Hz a tak dále nahoru i dolů. Jed­no­du­ché. Všechno je to o frek­venci.

A lidský sluch má podle nor­mo­vých ta­bu­lek rozpětí od 20Hz do 20kHz – deset oktáv. Když mám tedy pro­gram ge­ne­ru­jící zvuky o ros­tou­cích frek­ven­cích, stačí po­slou­chat a hned se do­zvíte, jak dobře nebo špatně na tom jste. V mém pří­padě spíš špatně než dobře. Ro­ze­znám zvuk mezi 30 Hz a 12 kHz. Nic moc. Roky po­slou­chání velice hla­sité hudby se na mě po­de­psaly. Nějaký vliv na na­mě­řené hod­noty můžou mít slu­chátka, když ne­zvlá­dají výšky. Zkou­šel jsem to se dvěma páry, ale oba byly Koss Porta Pro. Takže kdo ví. Nicméně je to za­jí­mavá myš­lenka, když 11 kHz slyším, 12 kHz ještě taky, ale na 13 kHz je pro mě ticho. Ze slu­chá­tek se pořád line zvuk, jen mimo smys­lový rozsah.

Jestli to chcete taky zkusit, stáh­něte si tenhle Java pro­gram, pusťte ho v kon­zoli přes java Ears a na­pište do ko­men­tářů, jak na tom jste. Pokud ne­chcete spouš­tět ná­hodný pro­gram z in­ter­netů (a to byste neměli), tady máte zdro­ják.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz