k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#TeamTrees - proč nezasadit dvacet milionů stromů

31. 10. 2019 — k47

Na in­ter­netu zuří hurá akce mající za cíl vybrat 20 mi­li­onů dolarů, které po­slouží pro za­sa­zení 20 mi­li­onů stromů. Má vlastní ha­sh­tag #Te­am­Trees, jak se dnes nosí. Jde o po­zi­tivní čin, nechci aby si nikdo myslel opak, přesto mám vý­hrady. Někdy je totiž lepší ne­dě­lat nic, než dělat něco, cokoli.

Dvacet mi­li­onů stromů vypadá jako velké číslo, ale jaký dopad to bude mít na glo­bální klima? Strom ros­toucí v tro­pech ročně ab­sor­buje až 22 kg CO2. To zna­mená, že cíl Te­am­Trees povede k eli­mi­naci 440000 tun CO2 z at­mo­sféry každý rok, což je asi tolik jako emise ma­lič­kého státu Belize. V ČR při­padá 9.2 tuny CO2 na hlavu, musel bych za­sa­dit 418 stromů v tro­pech, kde rostou 3× rych­leji než v mírném pásu, abych vy­kou­pil svou uh­lí­ko­vou stopu.

Ce­lo­svě­tově emise ze spa­lo­vání fo­sil­ních paliv čítají asi 37000000000 tun CO2. Te­am­Trees, až zasadí svůj les, eli­mi­nuje ma­xi­málně 0.0012%. Není to nula, jde o po­zi­tivní krok vpřed, ale ne­smíme ani na vte­řinu pod­lé­hat iluzi, že je to do­sta­tečný krok k řešení glo­bální kli­ma­tické krize, k němu ne­stačí 20 mi­li­onů stromů, ale jeden bilion.

Každý pro­jekt, ať už má velký nebo malý dopad, pohltí část naší ko­lek­tivní ima­gi­nace, ener­gie a po­zor­nosti, která pak nemůže smě­řo­vat na pod­stat­nější změny. Jako pří­klad může po­slou­žit recyk­lace. Kon­tej­nery na plasty, papír, sklo a kovy jsou všude. Do­konce i v té díře, kde bydlím, jsou na třech růz­ných mís­tech. Pro­tože jsme vy­na­lo­žili tolik pro­středků a úsilí na vy­bu­do­vání in­frastruk­tury recyk­lace, to může vy­pa­dat, že recyk­lace sa­motná vyřeší kli­ma­tické pro­blémy, ale není tomu tak.

Recyk­lace je kom­pli­ko­vaná a často ne­pří­liš efek­tivní. Nej­horší je zpra­co­vání plastů, pro­tože není jen jeden druh plastů ale mnoho. Ty se musí přesně roz­tří­dit, kdy stačí malá kon­ta­mi­nace špat­ným plas­tem a vý­sle­dek je k ničemu. Zrecyklo­vaný pro­dukt má nižší kva­litu než nový plast. Jediný ma­te­riál, který se na 100% vy­platí recyklo­vat je hliník. Jeho ex­trakce z bau­xitu po­tře­buje ne­křes­ťan­ské množ­ství ener­gie, ale vy­čis­tit ple­chovku a pak ji roz­ta­vit, ne­stojí skoro nic.

Sa­motná recyk­lace je v mantře reduce, reuse, recycle na po­sled­ním místě. Pre­fe­ro­vané je opě­tovně využit pro­dukt, než ho vy­ha­zo­vat, nebo lépe ho vůbec ne­ku­po­vat. Eko­lo­gické si není koupit elek­trické auto, ale pře­stat jezdit autem. „Eko­lo­gická kon­zu­mace“ je často od­pus­tek, který si ku­pu­jeme pro vlastní dobrý pocit.

Ob­rov­ský dopad by mělo po­stupné za­ví­rání uhel­ných elek­trá­ren, ale to je ob­rov­ský pro­jekt, který po­tře­buje po­li­tic­kou a spo­le­čen­skou vůli a plá­no­vání. Ne­mů­žeme si do­vo­lit, aby naši ko­lek­tivní před­sta­vi­vost, ener­gii a po­zor­nost vysály pidi-pro­jekty s ma­lič­kým po­zi­tiv­ním do­pa­dem a žádná nám pak ne­zů­stala pro am­bi­ci­óz­nější cíle. Ne­mů­žeme si do­vo­lit zůstat v myš­len­kové škarpě „Já už recykluji, co víc po mě chcete?“

Nechci, aby tahle tiráda vy­zněla jako „ne­zdr­žujte se malými činy,“ to ne. Kli­ma­tické pro­blémy ne­vy­řeší osobní ústupky a drobné sa­ma­ri­tán­ství, i když má po­zi­tivní dopady, ale jedině ko­lek­tivní akce. Te­am­Trees není konec, ale od­ra­zový můstek a po­tvr­zení toho, že když se or­ga­ni­zu­jeme, můžeme do­sáh­nout změny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz