k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Hele kámo, můžeš mi sem poslat pár tanků

21. 8. 2019 — k47 (♪)

Po­dí­vejte, do čeho jsem v Pze ná­ho­dou na­ra­zil. Dnes před jed­na­pa­de­sáti lety se k nám přihnaly tanky Var­šav­ské smlouvy. Proto se na Vác­la­vaxu sro­tilo pár tisíc lidí, než vyrazí Prahou.

Chvíli jsem se bavil s člo­vě­kem, který re­pre­zen­to­val Jelku – ne­pří­liš velkou obci u Bra­ti­slavy. Na první pohled mě upou­tala pestrá obecní zá­stava, kterou divoce mával. Pořád za­po­mí­nám, že velká část české his­to­rie se stala na Slo­ven­sku a slo­ven­ské his­to­rie zase u nás.

V ope­raci měl or­ga­ni­zační prsty spolek Milion chvi­lek pro de­mo­kra­cii a proto duch při­po­mín­kové udá­losti mísil s kla­sic­kou kri­ti­kou tri­um­vi­rátu ANO/Zeman/KSČM. To mi přišlo po­ně­kud mimo žánr jako pa­ra­zi­tická re­klama. Po­sel­ství je tohle se stalo, nesmí se to opa­ko­vat. ale sou­časná si­tu­ace má k tan­kové nor­ma­li­zaci daleko.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz