k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nedívejte se na statistiky, jen vás zarmoutí

23. 10. 2019 — k47

Ne­dávno jsem tu ven­ti­lo­val pocity ne­chuti po­kra­čo­vat v den­ních ak­tu­a­li­za­cích k47čky, když snaha působí tak zby­tečně & čte­nář­stvo není gi­gan­tické. V té době jsem ope­ro­val jen s pocity a nic z toho jsem neměl pod­lo­žené. Do sta­tis­tik pří­stupů jsem ne­na­hlédl víc jak půl roku. Teď jsem to na­pra­vil a jedno ne­mů­žeme zpo­chyb­nit: Raději jsem to neměl dělat. Ne­zna­lost je plná mož­ností a po­ten­ci­álu. Počty čte­nářů jsou, hmm… jak to říct… není to úplně nula, ale nejsou od ní příliš daleko1 . Ně­ko­lik lidí přijde přímo, ně­ko­lik přes RSS, ně­ko­lik přes twit­ter, vý­ji­mečně přes jiné soc-nety. Za kaž­dého z nich jsem vděčný, pro­tože va­li­dují masivní uto­pené ná­klady času a úsilí.

Po­pu­lární byl ne­dávný Sa­ma­ri­tán a se­g­fault. Roz­le­těl se po so­ci­ální síti s modrým ptákem v logu. Dlou­ho­době, z důvodů, které ne­dá­vají příliš smysl, jsem vklí­něný do kliky tech­nic­kých duší a těm blouznivá tiráda o pro­gra­mo­va­cím jazyku C přišla k chuti.

Pak jsou tu ná­vštěv­níci při­chá­ze­jící z vy­hle­dá­vačů a to je ka­pi­tola sama pro sebe. Nemám mož­nost ji moc ovliv­nit & jsem po­ne­chán na milost al­go­rit­mické li­bo­vůli. Když se nějaká stránka k47čky do­stane vysoko ve vý­sled­cích ur­či­tého ter­mínu, začne sem prou­dit vy­tr­valý zástup hostů. Neja­trak­tiv­nější bývala stránka o ko­si­nové po­dob­nosti, ale ty časy po­mi­nuly. Teď nej­více při­ta­huje toto ko­lekce makro fotek jed­noho ne­pří­liš vo­ňa­vého chro­báka, pro­tože se umís­tila na před­ních mís­tech vý­sledků pro termín smr­dutý brouk.

Takže tak. Není to nic zá­zrač­ného, ne­u­mí­rám na příliš mnoho po­zor­nosti, ale to se dá čekat při exis­tenci mimo obří plat­formu, která má při­ba­lené pu­b­li­kum a me­cha­nismy ob­je­vo­vání a kon­zu­mace 'obsahu'. Na druhou stranu není co ztra­tit. Dát si ██████████, napsat pár idi­o­tic­kých od­stavců a nikdy ničeho ne­li­to­vat? Proč ne!


  1. Po­čí­tat le­gi­timní ná­vštěvy je oříšek, pro­tože se ztrá­cejí v zá­pla­vách botů, spam-botů a jinak au­to­ma­ti­zo­va­ných au­to­nomních agentů. V pod­statě jsem musel dojít k opat­ření, že za­po­čí­tá­vám jen pří­stupy z Čech a Slo­ven­ska, které nemůžu iden­ti­fi­ko­vat jako roboty a jen ty pří­stupy ze za­hra­ničí, které jed­no­značně iden­ti­fi­kuji jako živé by­tosti. V pod­statě to zna­mená, že pokud jste přišli ze za­hra­niční IP adresy, nej­spíš ne­bu­dete za­po­čí­táni.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz