k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stallman

20. 9. 2019 — k47

Stall­man je pryč, ne mrtvý, ale skoro jako by byl, pryč z MIT, pryč od kor­mi­dla Free Soft­ware Foun­dation, další člověk, který stál v cestě ex­kre­men­tál­ního tor­náda Eps­tein a nebyl zcela ne­po­sk­vr­něný.

RMS je hnací síla hnutí svo­bod­ného soft­waru, v osm­de­sá­tých letech zažehl po­cho­deň GNU a to je důvod proč vše, co mi teď běží na laptopu, je svo­bodný soft­ware (kromě BIOSu, fir­m­ware a ja­vascriptu z in­ter­netu). Na druhou stranu bylo už zdálky vidět, že RMS byl jako člověk po­ně­kud spe­ci­fický a celou tuhle me­zi­lid­skou věc neměl moc na háku. Pře­čtěte si tenhle článek od autora HURDu, který se s RMS dlouho znal + od­ka­zo­vané články pro in­for­mace o obou stra­nách mince. Aby bylo jasno, žádná strana ne­tvrdí, že RMS byl bez chyby a měl zůstat na svém trůnu. Ze­snulý Marvin Minsky a přá­telé RMS na MIT ho od­stí­nili od pro­blémů a zod­po­věd­nosti a proto tam mohl žít celé dekády jako je­do­vatá ryba a zne­pří­jem­ňo­vat život míst­ním ženám.

RMS mi ale nikdy ne­při­pa­dal jako člověk ne­schopný se poučit z vlast­ních chyb a změnit názor na zá­kladě nových in­for­mací. Čtu po­li­ti­cal notes na jeho strán­kách a někdy, čas od času, tam při­stane oprava dří­věj­šího tvr­zení On má ně­které zásady, které nikdy ne­změní, ale ty se týkají svo­bod­ného soft­waru a čtyř svobod. Ne­patří mezi ty, kteří kážou vodu, ale pijí víno (však víte: někdo řeční o tom, jak je FS po­třebný a nutný, ale před­náší z ma­c­booku), žije svou fi­lo­so­fií ab­so­lutně, bez vý­ji­mek a bez kom­pro­misů. Na webu sepsal, jak po­u­žívá po­čí­tač a pro od­ko­jence mo­derní dobou to musí pů­so­bit jako zpráva o zvy­cích prehis­to­ric­kých mi­mo­zemš­ťanů, jeho mo­ti­vace je však jasná: Nikdy a za žád­ných okol­ností ne­po­u­ží­vat ne­svo­bodný pro­gram a za­cho­vat si ano­ny­mitu. Stejně tak si odmítá koupit mobil, pro­tože žádný neběží zcela na svo­bod­ném soft­waru. On každý den žije svým pře­svěd­če­ním.

RMS od­stou­pil, FSF najde nové vedení a může dojít k mo­der­ni­zaci sta­rých fun­da­mentů na o něco no­vější fun­da­menty. Tato epi­zoda ale nemůže od­či­nit hnutí, které on na­star­to­val. Stále nám na lap­to­pech, v te­le­fo­nech a ve všech ser­ve­rov­nách světa běží mraky GPL pro­gramů z GNU sys­tému, na tom se nic nemění.

Navíc stále platí, že ať se stane cokoli, RMS měl vždy pravdu. Možná s vý­jim­kou tam­toho.


+1: K tématu Free as in … ?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz