k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Speciální efekty

11. 7. 2019 — k47 (♪)

V po­sled­ních dnech jsem vě­no­val čas dvěma filmům: Eyes wide shut & In the Mouth of Mad­ness.

Na EWS, po­slední Kub­ric­kův snímek, jsem se snažil dívat, ale ne­po­da­řilo se mi po­ko­řit první půl­ho­dinu. Bylo to ne­sne­si­telné. Jedna sku­teč­nost diváka oka­mžitě trefí do očí: světla. Proč je všechno tak temné a špatně na­sví­cené? Kub­rick se na stará kolena roz­hodl zbavit lamp a re­flek­torů a scény osvět­lo­vat jen z při­ro­ze­ných zdrojů na­chá­ze­jí­cích se ve scéně. Někdy by takové roz­hod­nutí možná dávalo smysl, ale ne v tomto pří­padě. Světla nebyla hlav­ním dů­vo­dem, ale byla prvním z mnoha, který mě do­nu­til s tímhle Kub­ric­kem ne­ztrá­cet čas.

Pak jsem viděl In the Mouth of Mad­ness a to bylo velice dobré. Jiný žánr, pravda, nad­při­ro­zený Lo­vecraf­tov­ský horor o zlu, které má tím větší sílu čím víc lidí v něj věří, za­čá­tek člo­věka chytne, navodí fan­tas­tický pocit apo­ka­ly­psy, které jsme si všichni vědomi, ale nejsme ji schopni za­sta­vit, druhá půlka sice ztratí dech, ale za mě dobré. Viděl jsem to jen díky klukům z RLM, kteří o ItMoM ne­dávno mlu­vili v po­zi­tiv­ním světle.

Při sle­do­vání jsem pře­mýš­lel o jedné věci: Téměř každý spe­ci­ální efekt časem za­stará. Co bylo jednou cut­ting edge, za pár let působí ar­chaicky a diváka vy­tr­hává z děje. Na­proti tomu he­recké výkony bez triků, kde jen živí lidé jen hrají, mají delší tr­van­li­vost, možná ne­o­me­ze­nou. Aspoň po ur­či­tém roce. Vez­měte si Me­t­ro­po­lis, může to být pře­vratný film, ale he­recký styl je takový… jak to říct… spe-ci-fic-ký. Car­pen­ter tohle věděl a po­u­ží­val triky, vět­šinu prak­tic­kých, pár di­gi­tál­ních, střídmě a vět­ši­nou v názna­cích.

A to bylo asi všechno, co jsem chtěl napsat. Možná jen ještě:

Every spe­cies can smell its own ex­tinction.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz