k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Podvody na soc-netech & diktatura facebooku

26. 11. 2019 — k47

Fa­ce­book tvrdí, že na po­tí­rání a eli­mi­naci bad actors na své síti utrácí víc peněz, než kolik za rok utrží celý twit­ter. Je to ukázka ně­ko­lika sku­teč­ností: Jak gi­gan­tická je Zuc­kova hydra, jak moc si Zuck věří, že dokáže sám ko­ri­go­vat ve­řejný dis­kurz a že ně­ja­kým zá­zra­kem zů­stane mimo hle­dá­ček re­gu­lá­torů (pro­tože vypadá, že se snaží) a za třetí, a to je nej­dů­le­ži­tější, k jak gi­gan­tické kon­cen­t­raci moci došlo pod po­klič­kou vel­kého mod­rého f. Jedna ame­rická firma teď vy­ty­čuje man­ti­nely toho, co je správné a co už za­chází za hranu v masivní části online sféry. Normy cho­vání a dis­kurzu jsou pod palcem hrstky tech­no­kratů (FB za­měst­nává ±40k lidí a my nemáme žádnou mož­nost de­mo­kra­tické kon­t­roly nad jeho fun­go­vá­ním). Ti mají dvojaké po­slání – jednak pro­po­jit kaž­dého s každým a zá­ro­veň vy­tvo­řit by­ro­kra­tic­kou síť, která kaž­dého váží a soudí, jestli je hoden a jestli nebude od­stra­něn, ale ne­bojte, není v tom žádná za­u­ja­tost, jen al­go­ritmy, chladné, ne­ut­rální a vy­tvo­řené hrst­kou über­mensch tech­no­lo­gic­kých pra­cov­níků přesně podle Zuc­ko­vých pokynů. Co chce Zuck? Nejdřív vyšší ROI, pak de­mo­kra­cii a to jen možná.

Ve světle těchto sku­teč­ností se musíme ptát: Nebylo by lepší pro všechny zú­čast­něné, kdyby na­místo roz­ho­do­vání FB a glo­bál­ního USA, co je při­ja­telné a co ne, exis­to­valy lo­kální fe­de­ro­vané ko­mu­nity pro­vo­zo­vané a spra­vo­vané jejich členy, které by na­sta­vo­valy vlastní meze při­ja­tel­nosti na­místo cen­t­ra­li­zo­va­ného plá­no­vání si­li­con valley?

Kdy­byste po­chy­bo­vali, od­po­věď zní: „ano, bylo by to mnohem lepší.“ Vůbec ne­chápu, jak nám sou­časný stav, kdy na­prostá vět­šina našich životů a ko­mu­ni­kace proudí přes jed­ni­nou ko­merční entitu mimo naši kon­t­rolu, při­padá při­ja­telný.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz