k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

SOAD

12. 1. 2019 — k47

Dneska jen te­le­gra­ficky: Zas jsem se za­po­slou­chal do System of a Down a só­lo­vých pro­jektů Serje Tan­ki­ana, po kolika? osmi letech? deseti? & stále mi to při­padá skvělé. Víte jak jsem se ptal, jestli jsem hu­debně & jinak ne­za­mrzl v jedné době s tím, že všechno potom bude z ně­ja­kého důvodu špatné, ne­kva­litní a pod­prů­měrné? Hm, další důkaz, že je tomu tak.

Johnny Vegas říkal něco ve smyslu, že člověk du­ševně do­spěje ve věku 27 let a pře­stane prahnout po uznání ostat­ních. Od té doby pak sám sebe vnímá jako v sedm­a­dva­ceti. Nejde úplně o stej­nou věc, ale je to taky určitá forma za­mrz­nutí. Utě­šo­vat mě může jen to, že Johnny Vegas je komik a (ex-)al­ko­ho­lik, takže jeho slova ne­musejí mít ab­so­lutní au­to­ritu v otáz­kách du­šev­ního vývoje.

Nicméně Prison song je zvu­kový granát. Po­slou­chám ho každé ráno, abych se na­la­dil na vyšší frek­venci. Opa­ko­vaná ka­no­náda slov „They're trying to build a prison“ vždy bez vý­jimky roz­proudí krev v žilách.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz