k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Snowflakes

10. 1. 2019 — k47

Termín spe­cial snow­flake je po­směšné ozna­čení pro určité je­dince, kteří jsou v očích kon­zer­va­tivců a trollů po­vý­šení, zcela bez schop­nosti se­be­re­flexe, ale přesto de­li­kátní a příliš cit­liví, a vždy musí být po jejich, pro­tože jejich pocity jsou dů­le­ži­tější než tvrdá fakta re­a­lity.

Vez­měte si třeba tuhle sně­ho­vou vločku: Něco se mu osobně ne­lí­bilo v otázce rasové di­ver­zity a re­pre­zen­tace a tak začal vy­hro­žo­vat ře­di­telce školky, že když ne­zjedná ná­pravu dle jeho par­ti­ku­lární chuti, pu­b­li­kuje fotky a to školku ze­směšní na in­ter­netu. Pěkný snow­flake, co? Jen ne­mlu­vím o člo­věku z li­be­rál­ního/pro­gre­siv­ního tábora, ale o muži, který ve školce, kam cho­dily jeho děti, ob­je­vil pa­nenku tmavé pleti. To ho tak pří­šerně rozohnilo, po­hor­šilo a tri­g­ge­ro­valo, že musel zjed­nat ná­pravu ano­nym­ním vý­hruž­ným emai­lem. Od­škr­tává si tak ko­lonky tak­zvané spe­ci­ální vločky: po­vý­še­nost✓, nulový se­bezpyt✓, pře­cit­li­vě­lost✓, musí být po jeho na úkor ostat­ních, jinak se rozhněvá✓.

Kon­zer­va­tivci (a alt-right a nác­kové, jde o sou­vislé spek­trum) čas­tují pro­gre­sivní křídlo, že jsou spe­cial snow­fla­kes. Jde jen o za­stra­šo­vací tak­tiku de­ho­ne­stace těch, kteří nejsou do­sta­tečně za­sle­pení před­sudky a/nebo ra­sis­mem. Ale jejich uráž­livá slova se bez vý­jimky týkají jich samých, oni jen po­strá­dají se­be­re­flexi, aby si to uvě­do­mili.

A pak je tu další vločka, která zašla o něco dál—dědek po se­dm­de­sátce na­sáklý jedem SPD chtěl ochrá­nit naši zemi před hroz­bou imi­grantů a proto se stal do­má­cím te­ro­ris­tou. U soudu tvrdil, že ne­chtěl nikomu ublí­žit. To možná, ale roz­hodně chtěl roz­pou­tat ne­ná­vist k imi­gran­tům a mus­li­mům a en-masse je dé­mo­ni­zo­vat. Svět ne­za­pa­dal do jeho po­krou­ce­ných pa­ra­no­id­ních před­stav a tak se od­hod­lal k činu pod fa­leš­nou vlaj­kou. To všechno jsou jen drob­nosti, teď je z něj te­ro­rista a může si po­se­dět pat­náct let.

Aby bylo jasno tenhle článek není snahou o mo­rální re­la­ti­vis­mus, wha­ta­bou­tis­mus nebo trum­pov­skou „vinou na obou stra­nách“, to ani v nejmen­ším. Právě naopak: Když řek­neme, že všichni jsou svině, že jak ti tak oni jsou stejní nebo něco po­dobně ge­ne­ra­li­zu­jí­cího, za­zdíme tím cestu za ja­kým­koli po­cho­pe­ním na­pří­klad toho, že na­ci­o­na­lis­tické a izo­la­ci­o­nis­tické ten­dence jsou hnané stra­chem z cizího a po­ci­tem ztráty kon­t­roly. Jde o stejné síly, které při­ži­vují víru v kon­spi­race (když SPDák řekne něco o ne­o­mar­xismu, na­pijte se). Mě se jen líbí, že řeči o spe­cial snow­fla­kes do­ko­nale sedí na sortu lidí, kteří je pro­ná­šejí. Ne­zna­mená to, ale že obě strany pře jsou stejní, stejně vinní a obě mají své kostry ve skříni. Musíme po­su­zo­vat lidi jen podle jejich činů a názorů ne podle obecné, často ima­gi­nární, sku­piny ve které jsou za­řa­zení.

Na twit­teru za­znělo něco ve smyslu: Ne všichni voliči SPD a Zemana jsou domácí te­ro­risté, ale zatím všichni te­ro­risté volili Zemana a SPD. A u toho skon­čím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz