k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Až si Silicon Valley přijde pro naše kola

18. 3. 2019 — k47

Chcete za­lo­žit di­srup­tivní startup a dostat pár mega kr­va­vých VC peněz? Vez­měte něco, co v sobě nemá in­ter­net a per­fektně fun­guje, při­dejte do toho in­ter­net a DRM nebo re­klamy, a máte pro­dukt. Takhle vzni­kají ká­vo­vary, které od­mít­nou použít ne­znač­kové kapsle nebo zby­tečné odšťav­ňo­vače, které do­staly do vínku fi­nan­co­vání 120 mi­li­onů dolarů. To v sou­čas­ných pe­ně­zích od­po­vídá 2.7 mi­li­ar­dám korun pro stroj, který z plas­to­vého pytle vy­máčkne ovoc­nou šťávu. Bi­zarní. Ab­surdní. Pro­jekt (který se právem stal terčem po­smě­chu) měl tuto ce­novku jen proto, že ob­sa­ho­val DRM. Klient si ne­koupí jen stroj za 699 dolarů, ale také zá­vis­lost na vý­robci, pro­tože jen on dodává pě­ti­do­la­rové pytle s ro­ze­mle­tým ovocem, které jsou ocej­cho­vané správ­ným čá­ro­vým kódem a je tak možné z něj ex­tra­ho­vat hod­notu prů­běžně.

Má to svojí zvrá­ce­nou logiku. Sou­časná cenu pro­duktu je sní­žená o hod­notu, kterou z kli­enta můžeme pod­vratně vy­táh­nout poz­ději.

Chytré te­le­vize jsou lev­nější než ty hloupé, pro­tože sle­dují své vlast­níky, pro­dá­vají tato data třetím stra­nám a ser­ví­rují cílené re­klamy. Říká se, že dneska za pro­dukty pla­tíme svým sou­kro­mím a to není pravda, pořád pla­tíme penězi, jen poz­ději a ne­přímo přes re­klamy, které v nás vy­vo­lají touhy po věcech, které ne­po­tře­bu­jeme a jinak bychom si je ne­kou­pili. Osobní data a sou­kromí jsou jen proxy. Má to ještě jednu vlast­nost – nikdy nevíme kolik nás na­ko­nec daný pro­dukt vlastně stál. Na­ko­nec se můžeme vzdát sou­kromí vý­mě­nou za služby, které nás ne­přímo stojí mnohem víc, než kdy­bychom za­pla­tili předem. Cena je jen skrytá.

Na­in­sta­lujte si ad­block, ne­nechte se ma­ni­pu­lo­vat.

Jestli trh „za­fun­guje“, lev­nější chytré te­le­vize z trhu vy­tlačí ty hloupé a kon­cový zá­kaz­ník nebude mít na výběr. Ne­hledě na to, co li­ber­ta­riíni a pra­vi­cově stři­žení je­dinci říkají, volit pe­ně­žen­kou ne­stačí ke světě, jaký chceme. Moje volba změní jen málo, pro­tože záleží, co volí milion dal­ších lidí. To, že jejich idea světa je ne­chutně ato­mi­zo­vaná spo­leč­nost, kde ne­e­xis­tuje ko­lek­tivní akce a moment hyb­nosti má jen ka­pi­tál, přejdu, pro­tože je to všem jasné.

(Pa­ma­tu­jete jak Peter Thiel zničil Gawker, pro­tože se mu za­chtělo a měl na to? Mluvím o tomhle.)

Teď se ko­nečně vracím k ti­tulku a co má tohle všechno spo­leč­ného s cyk­lis­ti­kou.

Na kole se mi líbí jedna věc a to, jak je bez­pro­blé­mové. Když je kolo v dobrém stavu, tak jezdí. Ne­mu­sím řešit ak­tu­a­li­zace, nabití ba­te­rie nebo up­grady na nový model. Stačí jednou za čas omlá­tit bláto a vy­čis­tit řetěz a bude to dobré. Nebo ne­dě­lat nic, jen řetěz občas skro­pit kon­ko­rem. Takhle jsem jezdil asi deset let a jaké to bylo. (To může znít jako oči­vidná lež, vzhle­dem k tomu co všechno jsme tu napsal, že jsem na svém kole dělal, ale moje kolo bylo ve velice špat­ném stavu, učil jsem se to a pak mě to taky baví).

Exis­tují na­pří­klad elek­tro­nické pře­ha­zo­vačky, ně­které do­konce bez­drá­tové s na­po­je­ním na mo­bilní apli­kaci, ale to je další věc, kterou je po­třeba nabít. Ve filmu Icarus je jeden moment, kdy do­pu­jí­címu pro­ta­go­nis­tovi došla ba­terka v pře­ha­zo­vačce a pak v závodě sto ki­lo­me­trů trpěl. Jediné, co musím udr­žo­vat na mém kole nabité, jsou světla. Ty vydrží víc jak 150 hodin a nejsou vi­tální pro jízdu.

V po­slední době na po­pu­la­ritě zís­ká­vají elek­tro kola. Uber, ten ideál etic­kého cho­vání, je na­sa­zuje pro pro­najmutí. Ob­je­vují se také „smart“ kola. Jeden model s in­ter­ne­to­vou ko­nek­ti­vi­tou a z ně­ja­kého důvodu alexou od ama­zonu, což je asi po­slední věc, kterou bych v kole chtěl.

Postup je stejný: Vez­měte něco, co v sobě nemá in­ter­net a per­fektně fun­guje, při­dejte do toho in­ter­net a DRM nebo re­klamy a máte di­srup­tivní pro­dukt par ex­cellence.

Si­li­con Valley si přijde i pro naše kola. O tom ne­po­chy­buji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz