k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Signal festival: Představte si Monu Lisu s tiskárnou Epson

10. 10. 2019 — k47 (♪)

Ten čas ale letí. Od doby, co jsem k47čku začal ak­tu­a­li­zo­vat každý den a tak ne­vě­domky ma­po­vat kaž­do­roční udá­losti, mám v rukách seznam při­po­mí­nek, že dal­ších 365 dnů se vy­pa­řilo jako pára nad hrncem. A to není dobrá věc.

Letos, stejně jako v mi­nu­lých letech jsem se pro­táh­nul kolem Signal fes­ti­valu. Ten nikdy nebyl příliš za­jí­mavý, jen věc, na kterou si člověk od­skočí, aby zabil večer a/nebo noc, ale letos to bylo ho něco horší a o něco méně za­jí­mavé než v mi­nu­lých letech. Ubylo po­div­ných in­sta­lací jako roz­sy­pané sklo na Nám-Rep nebo do­pravní zna­čení na Ov-trhu, ty uvol­nily místo vi­deo­ma­pingu a pro­jek­cím na fasády. To má jed­no­du­chý důvod – na fasádu se může pro­mí­tat i re­klama a pá­níčku, té bylo všude víc než sa­mot­ného „umění“. Bri­lantní nápad & zá­ro­veň důkaz, že kor­mi­dlo drží pře­vážně účetní.

Už jen z dis­tri­buce fes­ti­va­lové mapy, bylo cítit, že je něco shni­lého ve státě dán­ském. Na webu se do­slova psalo „Mapu si v roce 2019 můžete re­vo­lučně díky spo­leč­nosti ING stáh­nout v naší apli­kaci zcela zdarma.“ Nedala se ale stáh­nout z webu. To by asi nebylo do­sta­tečně re­vo­luční. Skoro jako kdyby jejich kor­po­rát­ního spon­zora za­jí­malo jen, aby si lidé na­in­sta­lo­vali apli­kaci kvůli osm­nácti špend­lí­kům v mapě. Osm­náct bodů, pro­boha. Je rok 2019 a kvůli 18 sou­řad­ni­cím musíme stáh­nout pro­gram a po­vo­lit ne­o­vě­ře­nému kódu běh na vlast­ním za­ří­zení.

Ale zpátky k re­klamě, pro­tože to byl hlavní účel Signal festu. Jedna pro­jekce/vi­deo­ma­ping ply­nule přešla z hlav­ního aktu do reklam vy­ve­de­ných ve stylu, který byl iden­tický jako „umění“. Zá­měrně ztí­žili roz­li­šení mezi „umě­lec­kou“ vizí a kor­po­rátní na­lejá­vr­nou. Nád-her-né. Před­stavte si kdyby da Vinci na­ma­lo­val Monu Lisu s tis­kár­nou Epson, tak to na mě pů­so­bilo.

Stále se dali najít nějaké po­divné in­sta­lace. Nej­lepší z nich byla, pokud si dobře vzpo­mí­nám, po­jme­no­vaná Re­flecti­ons. V pro­storu Anež­ského kláš­tera byl umís­těna ser­vo­mo­tory ovlá­daná plás­tev šesti­hran­ných zr­ca­del jako z te­leskopu Jamese Webba. Ma­lič­kým po­hy­bem od­raz­ných ploch vy­tvá­řela abs­traktní obrazy a vl­no­bití s od­ra­zem světel, tmy a pu­b­lika.

Tahle jedna věc byla fajn, zbytek méně až nic moc. Dávám uhhh z deseti.

biker s re­kla­mou v pozadí
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz