k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Sametové posvícení

3. 12. 2019 — k47

Tohle mělo bát hotové už před půlkou měsíce, nicméně pořád není. Ale co, tady na k47čce nikdy ne­před­stí­rám, že jsem jak­koli ak­tu­ální. Abych to uvedl na pravou míru: Během oslav 17. lis­to­padu jsem si vzpo­mněl, že z Kampy vyráží ale­go­rický/sa­ti­rický průvod masek Sa­me­tové po­sví­cení & proto právě tam letos smě­řo­val fo­to­gra­fický výpad.

Tady máte ne­chtěné úlovky celé ope­race. Sa­ti­rický průvod do­slova hýřil vtipem & in­vencí. Každá ma­lič­kost byla pro­myš­lená, každý coul kaž­dého kos­týmu skrý­val nějaký vtipný úhel po­hledu. Už jen roz­dá­vané le­táčky stály za to — plejáda hra­vých na­rá­žek na sou­časné dění – po­li­tické, eko­no­mické, spo­le­čen­ské – se kte­rými si dal někdo práci, jen aby to pří­jemce letáku pře­le­těl po­hle­dem, strčil do kapsy a vy­ho­dil. Ani jsem se ne­mu­sel snažit je na­sbí­rat všechny, sta­čilo se pár minut vy­sky­to­vat kolem prů­vodu bláznů a v rukách mi jich při­stála celá kupa.

Tak to je tohle. Někdy příště sem nahážu fotky z prů­vodu, po­ří­zené stylem faux-Gilden — v jedné ruce foťák v druhé blesk & dostat se tak blízko dokud přes vás ne­za­ko­pá­vají…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz