k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bandcamp nemá RSS

26. 10. 2019 — k47

Dva roky zpátky jsem si tu stě­žo­val, že soundcloud nemá RSS. Teď jsem zjis­til, že RSS nemá ani band­camp a začíná mi do­chá­zet tr­pě­li­vost.

K tomuto objevu vedl ne­dávný návrat k post-rocku. Na­jed­nou jsem zas chtěl mít pře­hled, co je nového v žánru, ale nikde jsem ne­na­šel nějaký pře­hledný seznam. (To že jsem ne­hle­dal, teď po­miňme.) Velká část zá­jmo­vých skupin se na­chází na band­campu a to může být ide­ální místo, kde začít hledat. Mám tu sajtu rád, můžete tam po­slou­chat nová i stará alba a pak si je za pár dolarů, liber nebo eur koupit. Jediný pro­blém spo­čívá v tom, že ne­na­bízí RSS. Nemůžu tak au­to­ma­ticky dostat ozná­mení, jakmile Mono nebo Rus­sian Ci­rcles vydají něco nového. Je možné dát sku­pině follow, ale to musím mít na band­campu účet a být při­hlá­šený. Jde zase o pro­blém, kdy se webová stránka po­va­žuje za plat­formu a snaží se své uži­va­tele po­hl­tit, uzavřít ve svých zdech, vy­máčk­nout z nich en­gejdžment & ma­xi­ma­li­zo­vat jejich mo­ne­ti­zaci.

I když mám band­camp rád, nechci tam trávit víc času, než je nutné. Řek­nete mi, když něco vyjde, třeba u vás utra­tím pár zlaťáků. Z RSS/Atomu by sajta pro­fi­to­vala – nejsou na ní žádné re­klamy, před kte­rými musí nutit pro­me­ná­do­vat ná­vštěv­níky v ne­ko­neč­ných prů­vo­dech, jen aby z nich vy­máčkla pár halířů – platí se tam re­ál­nými penězi za reálné zboží. Když někdo přijde jen jednou za měsíc, jakmile se vynoří nová na­hrávka, stále to může vést k pe­něžní trans­akci.

Ale RSS není, co s tím?

Hac­ker­ská kul­tura a hnutí kolem free soft­ware je pro­sáklé étosem DIY, v an­g­lo­fon­ních zemích se říká scratch your own itch, vlastní soft­ware k řešení vlast­ních pro­blémů. Proto jsem napsal skript, který z HTML strá­nek band­campu vyrobí RSS export. Zdro­jáky + další pří­buzné skripty pro výrobu ne­po­vo­le­ných RSS se na­chá­zejí v git re­po­zi­táři. Pokud budu zas do­nu­cen vy­tvo­řit export dal­šího webu, kód při­stane právě tam.

Tady máte vý­sle­dek: RSS nově vy­da­ných post-rocko­vých alb (vět­šina po­chází z band­campu, jen ně­ko­lik chy­bě­jí­cích je ex­por­to­váno z last.fm) + to samé ve formě HTML stránky. Takže teď ani vám ani mně ne­u­teče jediná no­vinka.

Plně si uvě­do­muji, že jde o průnik dvou nik, které v těchto letech nemají ten­dence k ex­plo­ziv­nímu růstu, ale dobré nápady by nikdy neměly být opuš­těny jen proto, že nejsou zrovna po­pu­lární.


+1: Jak jsem hledal jed­not­livé sku­piny, začala být patrná jedna věc: Prů­měrná post-rocková banda vznikla někdy kolem po­čátku sto­letí a hraje mezi 15 a 20 lety. Není příliš nově vznik­lých usku­pení.

+2: Tolik mrtvých jmen. Od po­sled­ního alba Da­tu­rah uběhlo 11 let, po­sled­ního alba De­twiije 14 let, Magyar Posse se roz­padli před 7 lety. Na druhou stranu Yndi Halda měla mezi alby pro­dlevu 10 let, takže někdy se může vy­pla­tit čekat.

+3: U hac­ko­vání hrála fan­tas­tická Go­levka od The Evpa­to­ria Report.

+4: RSS bridge, RSS box

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz