k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Roztavené olovo na uklidnění

11. 11. 2019 — k47 (♪)

Nevím jak vám, ale mě při­padá ne­u­vě­ři­telně re­la­xu­jící dát si pár ███████████████ & začít pájet ~ nic pro­duk­tiv­ního, mám jen starý PC zdroj, vy­pá­jím z něj ně­ja­kou sou­částku, po­dí­vám se co je zač, jak fun­guje & k čemu by se dala použít ~ tohle je tran­zis­tor, tohle Schott­kyho dioda, tohle usměr­ňo­vací můstek & tak po­dobně ~ na da­ta­she­e­tech de­tailně po­pi­su­jící všechny fy­zické cha­rak­te­ris­tiky sou­částky je něco ne­u­vě­ři­telně uspo­ko­ji­vého ~ co nej­hor­šího se může stát? dlou­ho­dobé zo­ha­vení roz­pá­le­ným hrotem ná­stroje? ~ roz­hodně ne, když jste uvol­nění na se­stupné hraně dne a smysly máte otu­pené jako mar­šme­loun ~

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ (in­trospek­tivní od­sta­vec od­stra­něn, příliš in­trospek­tivní)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz