k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jen plním rozkazy

5. 2. 2019 — k47

Na­cis­tičtí vá­leční zlo­činci, když se ko­nečně do­čkali spra­ve­dl­nost během No­rim­ber­ského pro­cesu, se brá­nili tím, že jen plnili roz­kazy.

Stej­nou vý­mluvu ob­ha­jobu použil i Adolf Ei­chmann, když byl pat­náct let po skon­čení války na­le­zen v Ar­gen­tině a při­ve­den do Iz­ra­ele před soud. Ei­chmann ne­pa­t­řil mezi kádr psy­cho­patů nebo fa­na­tiků, byl to jen idiot, pi­to­mec a pa­to­lí­zal, který sám sebe za­sle­pil tak­zva­nými thou­ght-ter­mi­na­ting cliché – frá­zemi pro utlu­mení ko­gni­tivní diso­nance – jako na­pří­klad „Já jen plním roz­kazy.“ Jedině s jejich pomocí do­ká­zal snést ne­lid­skost Ho­lo­kaustu, jehož or­ga­ni­zo­vá­ním byl po­vě­řen, utlu­mit vnitřní hlas kri­tic­kého myš­lení a pře­svěd­čit sám sebe, že dělá dobrou věc.

Na ne­sou­vi­se­jící notu: teď se pro­kou­sá­vám me­ga­lo­man­ským člán­kem de­tailně vy­jme­no­vá­va­jící Trum­pova exe­ku­tivní roz­hod­nutí a něco mi to při­po­míná…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz