k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tradiční rodina: Jeden muž a jedna žena a dalších několik žen a pár konkubín a otrokyně a válečné zajatkyně a oběti znásilnění

29. 5. 2019 — k47

Když nějaký je­ží­šo­vec začne vy­kři­ko­vat něco o ochraně tra­diční rodiny a křes­ťan­ských hod­no­tách, ze­ptejte se ho jakou formu tra­diční rodiny má na mysli, pro­tože ve starém zákoně bible, který je plný kon­tra­dikcí a velice po­div­ných mo­rál­ních zásad, se to po­ly­ga­mií jen hemží.

Asi takhle: Dneska jsem měl v plánu napsat něco jiného, ale tohle od­vedlo moji po­zor­nost. Je to in­fo­gra­fika všech forem svazků muže a jedné nebo ně­ko­lika žen pro­pa­go­va­ných v bibli. Chtěl jsem najít všechny verše, zmi­ňu­jící ony po­ly­ga­misty, ale hledat je byla tak straš­livá nuda, že jsem to za­ba­lil po pěti výše zmí­ně­ných. Bible a hlavně starý zákon je odpad po všech strán­kách. Při­po­míná fan­fikci, na­psa­nou zpo­ce­ným dva­nác­ti­le­tým „nerdem“, ve které je jeho ob­lí­bená po­stava (v tomto pří­padě bůh) ta nej­lepší a nejvíc cool, co zabíjí lidi nalevo a na­pravo, tady utopí mi­li­ony, jinde změní někoho v solný sloup, tamhle nechá dvě med­vě­dice roz­tr­hat dva­ačty­ři­cet malých dětí za to, že se po­škle­bo­vali něčí pleši. Jde o čirou pri­mi­tivní fan­ta­zii moci, kterou na­psali per­verzní starci oči­vidně ujíž­dě­jící na před­stavě vražd, harémů a žen jako ma­jetku, a jejíž mar­ke­ting staví na našem stra­chu ze smrti. Zkrátka odpad.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz