k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Roboti na Marsu

21. 2. 2019 — k47

Roz­máhá se nám tu takový nešvar, lidé na in­ter­ne­tech jsou velice smutní z toho, že mar­sov­ský rover Op­por­tu­nity de­fi­ni­tivně do­slou­žil, jako upřímně oprav­dově smutní, jako budu plaket smutní. Vzpa­ma­tujte se, je to jen dál­kově ovlá­dané auto s ně­ko­lika ka­me­rami a po­řád­nou an­té­nou na palubě. Pravda, fakt, že přes ži­vot­nost pů­vodně plá­no­va­nou 90 mar­sov­ských dnů (z důvodu za­ne­sení so­lár­ních panelů pra­chem), vy­dr­žel fun­go­vat víc jak 5000 dní, je skoro zázrak, ale i tak jde jen o velice drahý ro­bo­tický ex­pe­ri­ment, 200 kilo tech­niky z prv­ních let před­chozí dekády (2MPix CCD snímač, cítíte ten závan mi­nu­losti?), který shodou náhod pro­bíhá na jiné pla­netě.

Budou lidé stejně opla­ká­vat čínské rovery, až do­slouží? Yutu 2 na Marsu při­stál letos. Při­pravte si ka­pes­níky, mise má trvat tři měsíce.

An­tro­po­mor­fi­zace tech­niky mi vždy přišla zrádná a ně­ja­kým způ­so­bem pod­vratná. Vnímám to jako podvod a laciný trik jak zne­u­žít vro­zené em­pa­tie, aby kon­zu­menti přilnuli k pro­duktu, o který by se jinak nijak zá­sad­něji ne­za­jí­mali, pro ko­merční zisk. To je také stejný důvod, proč se na všechny, kdo ozna­čují ně­který z široké palety po­čí­tačů nebo jiných elek­tro­nic­kých za­ří­zení jménem, po­de­zí­ravě. Je to jen stroj. Roz­bije se a na­hra­díte ho novým.

Když občas ke mně do­lehne zpráva o vývoji ně­ja­kého hu­ma­no­id­ního robota, který la­ci­nými triky v lidech vy­vo­lává ne­za­slou­žené emoce – vět­ši­nou ex­pre­siv­níma očima, zbystřím. Je to podvod. Emoce těžící robot je jako psy­cho­pat, který úče­lově pre­zen­tuje peč­livě při­pra­ve­nou slupku lid­ství, pod níž je ale jen chladná ma­chi­nace. Taková věc je vy­tvo­řená za účelem ma­ni­pu­lace.

Jed­no­du­chý test co si za­slouží naší em­pa­tii a co je jen ná­stroj ci­to­vého vy­dí­rání: Cítí to bolest?

Když za­jdeme do fi­lo­so­fic­kého ex­trému, na­ra­zíme na drob­nosti jako je třeba pro­blém vědomí, tedy fakt, že v ne­mů­žeme ab­so­lutně určit jestli nějaká entita má vědomí nebo jen vypadá, že ho má. Podle tohoto metru živý pes, kte­rého na­kop­nete, nemusí sku­tečně cítit bolest, ale jen me­cha­nicky vy­ko­nává ak­ti­vity, které se jako bolest tváří.

Jedna věc je jistá, když bych za­le­těl na Mars a roz­mlá­tit Op­por­tu­nity kla­di­vem, rover by žádnou bolest ne­cí­til. To samé by se nedalo říct o mně, když bych pomalu umíral na ne­do­sta­tek jídla, vody a kys­líku.


+1: O an­tro­po­mor­fi­zaci robotů mlu­vili v díle 271 pod­castu No such thing as a fish.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz