k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Reiwa

17. 9. 2019 — k47

Na světě exis­tuje jeden člověk, který může, pokud se mu zachce, vy­nu­tit změnu ve velkém množ­ství kódu pro­gramů, po­há­ně­jí­cích náš svět. Touto osobou je ja­pon­ský císař.

Asi takhle: Ja­pon­sko údajně mělo 126 císařů, ten nej­starší žil v sedmém sto­letí před naším le­to­poč­tem a nej­spíš vůbec ne­e­xis­to­val, pro­tože měl být po­tom­kem bohů. Prv­ních pár můžeme bez­pečně po­va­žo­vat za le­gendy. Od sed­mého sto­letí n.l. si pak císaři začali po­jme­no­vá­vat dobu své vlády, ale nebyl v tom žádný systém a jména často měnili. Teprve po­sled­ních 150 let platí pra­vi­dlo jeden vládce = jedno jméno. První rok vlády Hi­ro­hita nebyl jen rokem 1926, ale také prvním rokem éry Šówa. Toto čís­lo­vání se po­u­žívá vedle gre­go­ri­án­ského ka­len­dáře, takže když chcete napsat pro­gram, který se s tím vy­po­řádá, oce­níte, pokud na to exis­tuje nějaká knihovna. Když se tedy ja­pon­ský císař roz­hodne zemřít nebo do­stane po­vo­lení ab­di­ko­vat (mo­derní císaři nemají žádnou moc, po­tře­bují omlu­venku i když s tím chtějí sek­nout), začne nová éra ka­len­dáře a všechny knihovny pra­cu­jící s daty musí tuto změnu re­flek­to­vat.

Java, na které běží asi tak 69% ze­mě­koule, ve verzi 13 novou éru při­dala. V do­ku­men­taci se píše:

The sin­gle­ton in­stance for the 'Reiwa' era (2019-05-01 – ) which has the value 3. The end date of this era is not spe­ci­fied, unless the Ja­pa­nese Go­ver­n­ment de­fi­nes it.

S pří­pad­nými dotazy o ak­tu­ál­ním stavu se ob­ra­cejte na ja­pon­skou vládu nebo přímo císaře Na­ru­hita. Když ho ale po­tkáte, ne­o­slo­vujte jej Reiwa, to se stane až jeho po­smrt­ným jménem a to by bylo faux-pas.


+1: Jinak nej­starší ne­pře­tr­žitě fun­gu­jící firma po­chází také z Ja­pon­ska. Je to hotel za­lo­žený v roce 705 a od té doby vlast­něný 52 ge­ne­ra­cemi jedné rodiny. Jeho kořeny jsou jen o pár dekád mladší než Sámova říše.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz