k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rasisté rádi recyklují

26. 4. 2019 — k47

Když se nad tím za­mys­líte, ra­sisté, xe­no­fo­bové, is­la­mo­fo­bové (a jiní voliči SPD) by měli patřit mezi ty neje­ko­lo­gič­tější lidi na světě, pokud by své vy­znání brali aspoň trochu vážně.

Ne­snáší islám a proto mi přijde jen lo­gické, že by se měli snažit co nej­více uško­dit všem, kdo toto ná­bo­žen­ství vy­zná­vají. Odkud po­chází velká část pro­dukce ropy? Z arab­ských zemí, kde má Islám ne­za­ne­dba­telné místo. Tyto země čer­pají ne­smírné bo­hat­ství z ropy. Dává jen smysl, že zmír­ně­ním zá­vis­losti na ropě a pře­chodu na al­ter­na­tivní paliva, bude mít ná­sledky na jejich eko­no­miku. Is­la­ma­fo­bové by proto měli jezdit elek­tric­kými auty, lob­bo­vat za in­ves­tice do ve­řejné do­pravy a cyk­los­tezky.

Děsí je také mi­grace. Kli­ma­tické změny můžou vést k suchu a ne­do­statku jídla, což bude mít za ná­sle­dek velké množ­ství lidí, kteří cítí po­třebu se pře­su­nout do ob­lastí, kde ne­bu­dou umírat žízní a hladem. Jedním z těchto míst může být i Evropa. Proto je jen lo­gické, že by se xe­no­fo­bové měli k pří­rodě chovat co nej­o­pa­tr­něji a pod­po­ro­vat snahy re­dukce CO2, aby glo­bální otep­lo­vání mělo mi­ni­mální dopad. Kdyby do­mys­leli svůj strach a ne­ná­vist do lo­gic­kých dů­sledků, museli by být ze­le­nější než Zelení.

Něco ta­ko­vého by mohl být hy­po­te­tický pří­klad uži­tečné kon­spi­race, jak využít pře­svěd­čení našich ne­přá­tel pro něco po­zi­tiv­ního.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz